Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 27/10/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o'r prif straeon ar ein gwasanaeth ar fore Mercher, 27 Hydref.

Rishi Sunak i amlinellu adolygiad gwariant a Chyllideb Llywodraeth y DU

Mae'r Canghellor Rishi Sunak yn paratoi i gyhoeddi cynlluniau gwario Llywodraeth y DU ar gyfer y dair blynedd nesaf yn ddiweddarach ddydd Mercher.  Mae Llafur Cymru wedi dweud eu bod am weld buddsoddiad i sicrhau diogelwch tomenni glo yng Nghymru, gyda Phlaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar y Canghellor i roi'r hinsawdd wrth wraidd y Gyllideb ar drothwy cynhadledd COP26.

Siaradwyr Cymraeg yn ‘wynebu anghyfiawnder’ wrth sefyll prawf gyrru

Mae siaradwyr Cymraeg yn wynebu anghyfiawnder os ydynt eisiau sefyll eu prawf gyrru drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ôl adroddiad newydd gan Gomisiynydd y Gymraeg.  Daw’r Comisiynydd i'r casgliad bod yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) yn gweithredu yn groes i’w hymrwymiad i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.  Dywedodd y DVSA mai eu blaenoriaeth yw "helpu pawb trwy oes o yrru’n ddiogel" ac y byddan nhw nawr yn ystyried adroddiad y Comisiynydd ac yn ymateb maes o law.

Galwadau am ddedfrydau llymach gan fab seiclwr fu farw - ITV Cymru

Mae mab seiclwr fu farw mewn gwrthdrawiad â char wedi galw am ddedfrydau llymach er mwyn gwella diogelwch seiclwyr.  Cafodd Paul James o Lanbadarn Fawr yng Ngheredigion ei daro gan gar ar yr A487 ger Aberystwyth wrth hyfforddi ar gyfer taith feic elusennol yn 2019.  Wrth siarad â rhaglen Y Byd ar Bedwar, dywedodd Cameron ei fod yn teimlo y byddai dedfrydau llymach yn gwneud i yrwyr feddwl mwy am y ffordd maent yn gyrru o amgylch seiclwyr.

Awstralia i groesawu teithwyr rhyngwladol 'cyn diwedd y flwyddyn' - MailOnline

Bydd Awstralia yn croesawu teithwyr rhyngwladol yn ôl i'r wlad erbyn diwedd y flwyddyn, yn ôl prif weinidog y wlad.  Fe fydd yn rhaid i unrhyw ymwelwyr fod wedi derbyn dau frechiad i'w hamddiffyn rhag Covid-19, yn ôl Scott Morrison.  Mae ffin ryngwladol Awstralia wedi bod ar gau ers mis Mawrth 2020 er mwyn lleihau'r risg o ledaenu coronafeirws drwy'r wlad,

Ymosodiadau ar adar ysglyfaethus yn y DU ar ei uchaf ers 30 mlynedd - Golwg360

Mae ymosodiadau ar adar ysglyfaethus yn y Deyrnas Unedig ar ei lefel uchaf ers 30 mlynedd, yn ôl adroddiad.  Mae adroddiad y RSPB hefyd yn datgelu y cafodd pum achos o wenwyno neu saethu adar ysglyfaethus eu cofnodi yng Nghymru'r llynedd - pob un ohonynt ym Mhowys.

Gallwch ddilyn y diweddaraf am y Gyllideb a straeon eraill y dydd ar wasanaeth Newyddion S4C.