Newyddion S4C

Ieir / Dofednod

Achos arall o ffliw adar wedi ei ddarganfod yng Nghymru

Mae achos arall o ffliw adar wedi ei ddarganfod yn Nghymru - gyda'r achos diweddaraf "ar safle mawr yn Sir Benfro" medd yr awdudrdodau.

Yn gynharach yn yr wythnos fe gafodd achos ei gofnodi yn Arthog yng Ngwynedd.

Mae Parth Gwarchod 3 cilomedr a Pharth Goruchwylio 10 cilomedr wedi'u gosod o amgylch yr adeilad heintiedig yn Sir Benfro, i gyfyngu ar y risg o ledaenu’r clefyd.

Dywedodd Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru fod ffliw adar "Pathogenig Iawn H5N1" mewn dofednod ar y safle.

O ganlyniad i sefydlu'r Parthau Gwarchod a Goruchwylio, mae cyfyngiadau ar symud adar mewn grym, gyda perchnogion adar yn yr ardaloedd hyn yn gorfod datgan eu bod yn cadw dofednod.

Mewn datganiad, dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn "hanfodol bod ceidwaid adar yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn sicrhau bod ganddynt y lefelau uchaf un o fioddiogelwch yn eu lle."

Mae asiantaethau iechyd y DU yn cynghori bod y risg i iechyd y cyhoedd o'r feirws yn isel iawn ac yn ôl asiantaethau safonau bwyd y DU, mae ffliw'r adar yn peri risg isel iawn i ddefnyddwyr y DU o ran diogelwch bwyd.

Mae Cyngor Ceredigion hefyd yn ymchwilio i achosion posib o ffliw adar ar ôl i nifer o adar môr marw gael eu golchi i'r lan ar draethau'r sir.

Dywedodd Cyngor Ceredigion: “Mae'n debygol iawn fod yr adar yma wedi cael eu heintio gan y ffliw adar sydd wedi’i gadarnhau mewn nythfeydd adar môr yn Sir Benfro.
 

“Gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â chodi na chyffwrdd adar gwyllt sydd wedi trigo neu sy’n sâl, a pheidio cyffwrdd â phlu adar gwyllt neu arwynebau sydd wedi'u halogi â baw adar gwyllt.  Cynghorir unrhyw un sy'n cadw dofednod neu adar eraill i olchi eich dwylo gan lanhau a diheintio esgidiau cyn trin eich adar.”

Mae cyhoedd hefyd yn cael eu cynghori i gadw at y llwybrau, i gadw cŵn ar dennyn ac i beidio bwydo adar dŵr gwyllt.  
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.