Newyddion S4C

epilepsi

Teuluoedd dwy fenyw fu farw pan yn feichiog yn chwilio am atebion

ITV Cymru 07/09/2022

Mae teuluoedd dwy fenyw ag epilepsi fu farw pan yn feichiog yn chwilio am atebion i'r hyn ddigwyddodd i'w hanwyliaid.

Bu farw Megan Gardiner, oedd yn 25 oed, a Paige Ellis oedd yn 28 oed, o fewn wythnosau i'w gilydd ar ôl i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd wneud newidiadau i’w meddyginiaeth epilepsi.

Mae’r bwrdd iechyd sydd yn gyfrifol am yr ysbyty - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - wedi dweud bod ymchwiliad i'r hyn ddigwyddodd wedi dechrau.

Nid oedd y ddau deulu yn adnabod ei gilydd cyn yr haf, ond ar ôl i Megan a Paige farw o fewn wythnosau i’w gilydd o dan amgylchiadau tebyg, maen nhw wedi dod at ei gilydd i chwilio am atebion.

Er bod y rhan helaeth o fenywod ag epilepsi yn cael beichiogrwydd llwyddiannus, mae sgil effeithiau epilepsi a meddyginiaethau yn gallu arwain at gymhlethdodau.

Roedd mam Megan, Alison Woolcock, yn pryderu pan newidiodd yr ysbyty feddyginiaeth ei merch.

Dywedodd wrth ITV Cymru: "Yn fy marn i, doedd yna ddim digon o drafodaeth ynglyn â’r ffyrdd eraill o reoli risg. Felly, hyd yn oed os oeddech chi’n edrych ar leihau’r feddyginiaeth, lle’r oedd y rheoli risg? Lle’r oedd y cynllun diogelwch oedd fod yn ei le” meddai Alison.

Roedd Megan yn feichiog ers 17 wythnos gyda’i mab oedd heb ei eni pan fuon nhw farw yn ei thŷ yn y Barri ar 4 Mehefin.

Trafodaethau

Mae elusennau yn dweud y dylai menywod gael gwybod am y risgiau a sut allen nhw gael eu lleihau, ond mae Alison yn dweud mai dim ond ar ôl marwolaeth Megan wnaeth y trafodaethau ddechrau.

Dywedodd Alison: “Roedd Megan yn 25, roedd ganddi weddill ei bywyd o’i blaen, roedd gennym ni gyfle i fod yn famgu a thadcu ond mae hyn i gyd wedi cael ei ddwyn.”

Mae hyn yn deimlad sydd yn gyfarwydd i deulu a ffrindiau Paige hefyd. Fe wnaeth ffrind gorau Paige, Siân Vivian golli ei chyfaill agos:

“Mae hyn wedi difetha pawb, mae calon pawb wedi torri. Mae gan Paige fachgen bach dau oed, Jac. Dydy e ddim yn deall lle mae ei fam wedi mynd” meddai Siân.

Bu farw Paige ar 23 Gorffennaf yn ei thŷ yn y Barri ar ôl dioddef trawiad epileptig yn ei gwely. Roedd hi’n disgwyl rhoi genedigaeth i fachgen dri mis yn ddiweddarach.

Newid meddyginiaeth

Mae ei theulu yn dweud bod ei meddyginiaeth wedi newid cyn ei marwolaeth, yn debyg i achos Megan.

Wedi iddi roi genedigaeth yn llwyddiannus i’w phlentyn cyntaf Jax, mae Siân yn dweud fod teulu Paige wedi credu y byddai popeth wedi bod yn iawn gyda’i hail blentyn oedd heb ei eni, sef bachgen o'r enw Harri.

“Rydym ni jyst yn disgwyl i bopeth cael ei reoli yn gywir, ac iddi gael y gefnogaeth broffesiynol gywir a bod yr asesiadau risg yn cael eu gwneud. Dwi’n credu ein bod ni wedi ei chymryd yn ganiataol bod ganddi’r gofal gorau” meddai Siân.

“Rydym eisiau gwneud popeth allwn i sicrhau bod unrhyw fethiannau yn cael eu cydnabod, gan arwain at welliannau yn cael eu gwneud. Dyw hyn ddim am fod yn ddialgar, ond er mwyn gwneud gwahaniaeth i sicrhau bod pobl yn cael y gofal iawn” meddai Alison.

Roedd y ddwy, Paige a Megan, yng ngofal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro sydd erbyn hyn yn ymchwilio i’r achosion.

Maen nhw wedi dweud nad oes modd iddyn nhw wneud sylw am achosion unigol, ond nid ydyn nhw wedi darganfod unrhyw gyswllt rhwng pryderon y ddau deulu.

Prif lun: Alison Woolcock, mam Megan (ITV/Media Wales)

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.