Newyddion S4C

HMP Berwyn

Pryderon dros brinder staff a thrais mewn carchar yn Wrecsam

NS4C 06/09/2022

Mae adroddiad newydd wedi codi pryderon dros brinder staff, lefelau trais ac achosion o hunan anafu yng ngharchar y Berwyn yn Wrecsam. 

Daw'r adroddiad gan yr Arolygiaeth Carchardai yn dilyn cyfres o archwiliadau ym mis Mai eleni. 

Mae'r adroddiad yn nodi bod Berwyn "yn cael ei rheoli yn ddigonol" ond bod 11 o bryderon lle mae rhaid i'r carchar gwella.

Un o brif bryderon yr adroddiad oedd prinder staff a oedd yn arwain at ddiffyg gofal a gweithgareddau ar gyfer carcharorion. 

Yn ôl yr adroddiad, mae'n rhaid i garcharorion aros hyd at 12 mis ar gyfer apwyntiad meddygol. 

Does dim digon o weithgareddau ac amser tu allan i gelloedd ar gyfer carcharorion chwaith.

Mae'r ddogfen hefyd yn nodi nad oes digon yn cael ei wneud i annog carcharorion i gael hyfforddiant, addysg neu swyddi. Dim ond 60% o garcharorion sydd yn mynd i'r sesiynau yma yn rheolaidd. 

Dywed yr adroddiad bod prinder staff hefyd wedi effeithio ar ymdrechion i weddnewid ymddygiad carcharorion. 

Pryder arall yw'r lefelau o drais ac achosion o hunan anafu.

Er bod y nifer o achosion o drais neu hunan anafu wedi gostwng ers 2019, mae'r adroddiad yn nodi bod y lefelau yn parhau yn uwch i gymharu â charchardai eraill sydd o'r un maint.

Er hyn, mae'r adroddiad yn nodi bod arweinyddiaeth o fewn y carchar yn gryf ac yn hyderus y bydd pethau yn gwella yn y dyfodol. 

"Ymysg y prif sialensiau sydd yn wynebu'r carchar yw'r angen i recriwtio a chadw staff," meddai'r prif archwilydd carchardai, Charlie Taylor. 

"Mae arweinwyr wedi bod yn wydn a chreadigol wrth geisio taclo'r broblem yma, ond roedd rhan fwyaf o'r gwendidau neu fethiannau y gwnaethon ni weld yn gysylltiedig â diffyg staff profiadol."

"Mae'r canlyniadau yn weddol neu'n gwella, a gydag arweinyddiaeth fedrus mai yna bob rheswm i fod yn hyderus dros ddyfodol y carchar."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.