Newyddion S4C

Banc / Arian / Costau

Cyhoeddi'r cynnydd mwyaf mewn cyfraddau llog ers 27 mlynedd i 1.75%

NS4C 04/08/2022

Mae Banc Lloegr wedi cynyddu cyfraddau llog i o 1.25% i 1.75%.

Dyma'r cynnydd mwyaf mewn cyfraddau llog ers 2008, ac mae'r cam yn ymdrech gan bwyllgor ariannol y banc i geisio rheoli chwyddiant.

Dywedodd y banc fod prisiau nwyddau wedi codi 9.4% o gymharu â blwyddyn yn ôl, sydd yn llawer iawn uwch na'r targed o 2%.

Y prif reswm am y cynnydd mewn lefel chwyddiant oedd prisiau ynni uwch, gydag ymosodiad Rwsia ar Wcráin yn arwain at gynnydd ym mhris nwy.

Mewn datganiad ddydd Iau, dywedodd Banc Lloegr: "Ers mis Mai, mae pris nwy wedi mwy na dyblu. Rydym yn meddwl y bydd y codiad pris yma yn gwthio chwyddiant hyd yn oed yn uwch dros yr ychydig fisoedd nesaf, i tua 13%.

"Mae prisiau uwch am y nwyddau rydyn ni'n eu prynu o dramor hefyd wedi chwarae rhan fawr."

Ychwanegodd y banc fod pwysau hefyd ar brisiau yn sgil datblygiadau yn y Deyrnas Unedig.

"Mae busnesau yn codi mwy am eu cynnyrch oherwydd y costau uwch y maent yn eu hwynebu. Mae mwy o swyddi gwag nag sydd o bobl i'w llenwi, gan fod llai o bobl yn chwilio am waith yn dilyn y pandemig.

"Mae hynny’n golygu bod cyflogwyr yn gorfod cynnig cyflogau uwch er mwyn denu ymgeiswyr am swyddi. Mae prisiau gwasanaethau wedi codi'n sylweddol. Mae’r wasgfa ar incwm aelwydydd oherwydd y cynnydd mewn prisiau ynni wedi arwain at dwf arafach yn economi’r DU. Disgwyliwn i faint economi’r DU ostwng dros y flwyddyn nesaf.

"Gwyddom fod gwasgfa costau byw yn anodd i lawer o bobl. Os bydd chwyddiant uchel yn para am amser hir byddai hynny'n gwaethygu pethau."

Ychwanegodd y banc y bydd yr hyn sydd yn digwydd i gyfraddau llog yn y misoedd nesaf "yn dibynnu ar yr hyn sy'n digwydd yn yr economi."

'Heriau economaidd rhyngwladol'

Wrth ymateb i'r cynnydd, dywedodd y Canghellor, Nadhim Zahawi, bod Prydain fel sawl gwlad arall yn wynebu "heriau economaidd rhyngwladol ac y bydd hyn yn bryderus ar gyfer llawer o bobl" ac mai "wynebu'r argyfwng costau byw ydy'r brif flaenoriaeth."

Er hyn, ychwanegodd bod yr "economi wedi ymateb yn gryf o'r pandemig, gyda'r cynnydd cyflymaf yn y G7 y llynedd, a dwi'n hyderus y bydd y camau yr ydym ni'n eu cymryd rwan yn golygu y byddwn ni'n gallu goresgyn yr heriau rhynglwadol yma."

Dywedodd y Canghellor Cysgodol, Rachel Reeves o'r Blaid Lafur: "Mae hyn yn fwy o dystiolaeth bod y Ceidwadwyr wedi colli rheolaeth ar yr economi, gyda chwyddiant yn parhau i godi'n sylweddol, tra bod morgeisi a chyfraddau llog yn parhau i gynyddu.

"Wrth i deuluoedd a'r henoed boeni am sut maen nhw am dalu eu biliau, mae ymgeiswyr arweinydd y blaid Geidwadol yn teithio'r wlad yn cyhoeddi polisïau na fydd yn gweithio, sydd ddim yn helpu pobl trwy'r argyfwng hwn."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.