Newyddion S4C

Galwadau i hybu mwy o fyfyrwyr Cymraeg i astudio meddygaeth

Galwadau i hybu mwy o fyfyrwyr Cymraeg i astudio meddygaeth

NS4C 02/08/2022

"Mae angen mwy o feddygon arnom ni, dyna'r broblem." 

Dyma apêl Dr Ceril Rees Dillon o'r Gymdeithas Feddygol yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol. 

Yn ôl y gymdeithas, mae prinderau staff wedi cael dylanwad dwys ar y gwasanaethau iechyd.

Dywed y Coleg Brenhinol o Nyrsio fod yna dros 1,700 o swyddi nyrsio wag yng Nghymru. Yn ôl y Coleg Brenhinol o Feddygon mae bron i ddau draean o ddoctoriaid yn teimlo bod eu llwyth gwaith yn "lethol." 

Yn 2021, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymo i gynyddu ei buddsoddiad mewn hyfforddi meddygon newydd gan 15%. 

Er hyn, mae'r Gymdeithas Feddygol yn cynnal digwyddiadau yn ystod y Brifwyl yn Nhregaron er mwyn denu mwy o bobl ifanc i ystyried astudio meddygaeth. 

Dywedodd Dr Angharad Wyn fod hi'n bwysig denu disgyblion o gefndiroedd sydd yn llai tebygol o ymgeisio ar gyfer graddau meddygol. 

"Be da ni'n ffeindio yw nifer o ddisgyblion yn dod o ysgolion llewyrchus, ac maen nhw fel arfer wedi cael hyfforddiant ar sut i ymgeisio." 

Image
Doctor
Yn ôl y Gymdeithas Feddygol, mae rhaid denu mwy o fyfyrwyr o gefndiroedd gwahanol

"Maen nhw'n dueddol o neud yn well na'r disgyblion sydd yn dod o ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig, sydd ddim yn cael yr hyfforddiant sydd angen." 

"Ni eisiau targedu'r disgyblion hynny yn enwedig sydd ddim yn cael y cyfleoedd arferol." 

Mwy o siaradwyr Cymraeg

Yn bennaf, mae'r gymdeithas yn galw i gynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg sydd yn hyfforddi i fod yn feddygon. 

"Mae'n hollbwysig i ni gael meddygon o bob rhan o Gymru, ond hefyd meddygon sy'n siarad Cymraeg," meddai Dr Wyn. 

"Mae tystiolaeth yn dweud wrthym ni fod darparu gofal iechyd yn iaith gyntaf y claf yn gwneud y gofal iechyd na yn fwy effeithiol ac yn well." 

"Felly os allwn gael mwy o feddygon sy'n siarad Cymraeg, mae hynny yn mynd o fod o fudd i'n poblogaeth yng Nghymru." 

Daw hyn wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cynlluniau i gynyddu’r nifer o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol sydd yn medru siarad Cymraeg. 

Mae'r cynllun pum mlynedd 'Mwy na Geiriau' newydd yn ceisio gwneud newidiadau i hyfforddi staff, systemau digidol a'r diwylliant o fewn y gwasanaeth iechyd i gynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg. 

Image
Doctoriaid
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg o fewn y gwasanaeth iechyd

Cafodd y prosiect 'Mwy na Geiriau' ei lansio'n wreiddiol yn 2012 a dywed y llywodraeth bydd y cynllun newydd yn adeiladau ar gynlluniau blaenorol i sicrhau y gall pawb yng Nghymru derbyn gofal iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg. 

“Mae bron 200,000 o staff yn gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru," meddai'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan. 

"Felly, dyma gyfle arbennig iawn hefyd iddyn nhw arwain y ffordd wrth gyfrannu at uchelgais Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050." 

Targedu plant ysgol gynradd 

Mae'r Gymdeithas Feddygol yn ceisio cyfrannu at y targedau yma ei hunain trwy lansio gêm i ysbrydoli plant iau i ystyried meddygaeth. 

Mae dr.doctor yn gêm gyfrwng Gymraeg sydd wedi'i dargedu at blant ysgol gynradd er mwyn hybu eu diddordeb mewn meddygaeth. 

Image
Dr.Doctor
Bwriad dr.doctor yw i ysbrydoli mwy o blant i ystyried gyrfa mewn meddygaeth

"Mae mwy o bobl sy'n mynd yn feddygon wedi penderfynu neu cael y syniad yn yr ysgol gynradd," meddai Dr Rees Dillon. 

"Os nag yw plant yn meddwl mynd yn feddyg yn ysgol gynradd yn aml iawn dy'n nhw ddim, mae na rhwystr ambell gwaith, nhw'n meddwl 'allai ddim mynd yn ddcotor." 

"Mae isho siarad ac ysbrydoli y grwp hyn o blant i gael nhw i ystyried gyrfa mewn meddygaeth, achos mae angen mwy o feddygon arnom yng Nghymru." 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.