Newyddion S4C

'Ffordd i fynd eto' i sicrhau cyflogau cyfartal o fewn S4C

'Ffordd i fynd eto' i sicrhau cyflogau cyfartal o fewn S4C

NS4C 26/07/2022

Mae “ffordd i fynd eto” i sicrhau cyflogau cyfartal o fewn S4C, yn ôl Cadeirydd bwrdd unedol S4C.

Daw ei sylwadau yn dilyn cyhoeddi adroddiad blynyddol S4C wythnos diwethaf sydd yn nodi fod 70% o weithwyr S4C yn y chwarter isaf o ran cyflog yn fenywod.

Mewn cyfweliad â Newyddion S4C, dywedodd Rhodri Williams: "Dyw hynny ddim yn rhywbeth allwn ni gymryd yn ganiataol a fod yn fodlon gyda fe, ac nid yn unig o ran rhywedd, mae elfennau eraill o ran amrywiaeth.

“Dwi’n credu bod lot o ffordd i fynd i gyrraedd lle dylen ni fod. Mae ‘na duedd i feddwl am siaradwyr Cymraeg fel rhyw grŵp o bobl tebyg i'w gilydd...dyw hynny ddim yn wir bellach mae 'na amrywiaeth mawr nid yn unig o ran rhywedd, ond o ran cefndir cymdeithasol, o ran hil.

“Mae rhaid ein bod ni yn ymdebygu yn fwy i’r gynulleidfa ‘da ni’n ceisio ei denu, felly lle dwi yn y cwestiwn oes mae 'na ffordd i fynd eto ac mae ffordd i wella ar ein perfformiad ni yn hynny o beth."

Ychwanegodd y bydd S4C yn “cadw golwg, yn mesur, ac yn cymryd camau” i gyrraedd statws o gyfartaledd.

'Heriol'

Wrth i gostau byw gynyddu a rhoi straen ariannol ar deuluoedd mae nifer o ddiwydiannau ar draws y wlad wedi penderfynu rhoi codiad cyflog.

Bydd nifer o weithwyr y sector cyhoeddus yn derbyn codiad cyflog a bydd gweithwyr y BBC yn derbyn codiad cyflog o 5.2% eleni. 

Yn ôl Mr Williams mae sicrhau tegwch o ran cyflogau i staff S4C yn “heriol” ond mae ef am weld “chwarae teg”.

“Mae sicrhau chwarae teg i’n staff sydd yn gweithio yn uniongyrchol i S4C neu staff sydd yn gweithio i’n cyflenwyr ni yn hollbwysig.

“Mae’n sicr yn mynd i fod yn heriol, ond yr hyn alla i ddweud yw byddwn ni yn cymryd camau i sicrhau ein bod ni yn targedu unrhyw gynnydd mewn cyflogau sydd yn digwydd tuag at y rhai hynny sydd ar y lefelau isaf o ran gyflog.

“Mae pobl ambell waith yn meddwl taw’r hyn sydd yn deg yw i drin pawb yr un peth. Dyw hynny ddim yn wir yn y cyd-destun yma, mae'n rhaid gwahaniaethu o blaid y rhai sydd ar waelod yr ysgol o ran cyflogau a licen i feddwl bydd ein cyflenwyr ni... yn dod at hwn o’r un cyfeiriad.”

'Cyflogau isaf'

Mae Mr Williams yn credu y dylai pwyslais fwyaf o ran gyflog fod ar y bobl ifanc sydd ar y cyflogau isaf.

“Yn enwedig staff ifanc llai profiadol oherwydd ar ddiwedd y dydd y bobl hynny sydd yn datblygu ac yn aeddfedu o fewn y diwydiant yma ac yn dod yn arweinwyr maes o law. Felly mae’n bwysig iawn i’w gwarchod nhw yn y dyddiau cynnar hynny yn eu gyrfa."

Ychwanegodd Mr Williams mai mater i’r prif weithredwr byddai cyflwyno strategaeth ar godiad cyflog ond y byddai ef yn “cymeradwyo gwneud yr hyn sydd yn bosib ac yn rhesymol lle mae cyflogau staff yn y cwestiwn.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.