Newyddion S4C

Mam yn galw ar ysgolion i wneud mwy i daclo bwlio

Mam yn galw ar ysgolion i wneud mwy i daclo bwlio

ITV Cymru 18/07/2022

Mae mam o Wynedd yn galw ar ysgolion i wneud mwy i daclo bwlio ar ôl i fideo o ymosodiad ar ei mab gael ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Yn gynharach eleni dychwelodd mab Amy Thatcher-Jones, Aaron, o Ysgol Brynrefail yn Llanrug, yn drist ar ôl digwyddiad yn yr ysgol.

Mewn cyfweliad â rhaglen y Byd ar Bedwar dywedodd Amy: “Mi ges i Aaron yn dod mewn yn dweud bod digwyddiad wedi digwydd yn yr ysgol ar y dydd Gwener, y 18fed (o Fawrth), son bod rhywun wedi brifo fo ac roedd o’n poeni ei fod wedi cael ei recordio a ‘di mynd ar social media, Snapchat.”

“Roedd o’n ofni achos roedd yr hogiau lot hynach na fo. Roedd lot fwy o hogiau. Roedd ofn wedyn beth fysai’n digwydd, a fyddai’n mynd yn waeth?

Mae’r fideo yn dangos Aaron yn cael ei gornelu gan grŵp o fechgyn mewn cyntedd yn yr ysgol. Mae’n ymddangos yn y fideo bod Aaron yn cael ei chwipio a’i daro gyda peli basged.

Ar un pwynt, gellir clywed un o’r bechgyn yn chwerthin cyn dweud: “Mae’r boi yn crio.”

'Dim yn poeni am iechyd y plant' 

Nid oedd Amy’n credu bod yr ysgol wedi ymateb yn ddigon cyflym yn dilyn y digwyddiad, felly rhanodd y fideo ar-lein a gyda phapur newyddion y Daily Post er mwyn codi ymwybyddiaeth. 

Ar ôl denu llawer o sylw a sylwadau ar-lein, cafodd Amy ei gwahodd i gyfarfod yn yr ysgol.

“Es i yna ar y dydd Gwener efo’r ddau deputy heads a’r headmistress. Nes i gerddad mewn, naeth y dirprwy ddweud 'O, siomedig iawn bo chdi wedi rhoi hyn i’r Daily Post, siomedig iawn bod e ar Facebook.' ”

"Nes i ddweud siomedig iawn bod hyn wedi digwydd. O’n i’n gweld lot o victim blaming. Just yn poeni am sut mae’r ysgol yn edrych a ddim yn poeni am iechyd y plant.”

Image
Amy Thatcher-Jones
Yn ôl Amy Thatcher-Jones, ni wnaeth Ysgol Brynrefail digon i ddiogelu ei mab 

Er i bedwar disgybl gael eu gwahardd dros dro o’r ysgol, nid yw Amy yn teimlo bod digon wedi cael ei wneud i amddiffyn Aaron a phlant eraill sydd dan fygythiad o fwlio.

“Mae’n shocking a mae o’n siomedig faint o rhieni eraill sy’n poeni a wedi dweud diolch i fi am rhannu fo, am highlightio’r pryderon," meddai.

Yn ôl adroddiad Rhwydwaith Iechyd Meddwl mewn Ysgolion gafodd ei gyhoeddi llynedd, roedd 33 y cant o ddigyblion blynyddoedd 7-11 yng Nghymru wedi profi bwlio yn y misoedd cyn yr ymchwil. Roedd 8 y cant yn dweud eu bod yn cael eu bwlio o leiaf unwaith bob wythnos. 

Mae Amy yn galw ar ysgolion ar draws y wlad i wneud mwy i daclo’r broblem.

“Os dydyn nhw ddim yn helpu nhw gyda phethau fel hyn, pa obaith sydd gennyn nhw’n tyfu fyny? Mae plant bach wedi colli bywydau mewn ysgolion eraill ynglyn â bwlio. Mae o’n ddifrifol.”

Mewn datganiad dywedodd Ysgol Brynrefail: “Mae hapusrwydd a llesiant pob disgybl wrth galon ethos ein hysgol ac rydym yn cymryd pob honiad o fwlio, aflonyddu a thrais o ddifri.

Ychwanegodd y datganiad: “Yn yr achos penodol yma, dilynwyd ein polisïau Hyrwyddo Ymddygiad Da a Gwrth Fwlio yn llawn ynghyd â’r arweiniad a’r cyngor penodol a gafwyd gan asiantaethau allanol. 

“Rydym yn hyderus ein bod wedi ymateb mewn ffordd gymesur a phriodol i’r digwyddiad hwn ac mae ymchwiliad annibynnol wedi dod i’r un casgliad.”

Mae'r Byd ar Bedwar ar S4C, nos Lun am 20:00. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.