Newyddion S4C

'Annibendod' wrth allforio ceir ers Brexit

'Annibendod' wrth allforio ceir ers Brexit

Newyddion S4C 11/07/2022

Mae cwmni o Geredigion sy’n cynhyrchu ceir ralïo i’w hallforio yn dweud bod “annibendod” rheolau masnach ers Brexit yn effeithio ar ddyfodol y busnes.

Ers bron 25 mlynedd mae Meirion Evans, perchennog Wales Motorsport Fabrication yn Beulah, ger Castell Newydd Emlyn, wedi creu ceir sydd yn cystadlu ar draws y byd.

Ond dwedodd ei fod wedi gorfod cyflogi rhywun i ddelio â’r gwaith papur sydd ynghlwm ag allforio i’r Undeb Ewropeaidd, a’i fod wedi “digalonni” erbyn hyn.

Gwerth allforion o Gymru oedd £15.2 biliwn yn 2021. O gymharu â lefelau cyn-bandemig yn 2019, mae allforion wedi gostwng £2.5 biliwn neu 14.3%. Ar draws y DU gyfan bu gostyngiad o 8.9% yng ngwerth allforion rhwng 2019 a 2021.

Mae Mr Evans yn dweud i 70% o’r ceir fynd i’r farchnad dramor, ond mae e hefyd yn gorfod mewnforio sgerbydau’r ceir o Ewrop yn y lle cyntaf.

“Dwi wedi cael llond bol arno fe, yn llwyr,” meddai. “Mae fe’n absoliwt annibendod.

Er llwyddiant y busnes, mae Meirion Evans yn dweud ei fod e wedi anobeithio droeon oherwydd ei brofiadau ers Brexit.

“Dwi’n neud y job yma yn tynnu am 25 mlynedd erbyn nawr. Ers Brexit dwi wedi digalonni tamaid gyda’r gwaith.

“Bydde fe ddim yn cymryd llawer i ddod mas o’r gwaith a gwneud rhywbeth llawer hawsach. Gweithio mewn Tesco, neu rhywbeth. Ma' fe yn llwyth o annibendod ac mae fe yn digalonni chi.”

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cynyddu allforion.

Dwedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething A.S.: “Rydym eisoes yn gwneud llawer o fasnach gyda gwahanol rannau o’r byd. Gwyddom hefyd fod rhai pobl yn poeni mwy am allforio, gyda’n perthynas newydd ag Ewrop.

“Dyna pam rydyn ni’n gwneud ymdrech fwriadol i annog busnesau i ddal i ystyried hynny. Mae gennym ni amrywiaeth o grwpiau i helpu pobl i rannu gwybodaeth, oherwydd gall hyn fod yn rhan o fod yn fusnes llwyddiannus iawn.

Mae’r athro Dylan Jones-Evans o Brifysgol De Cymru yn cydnabod bod Brexit wedi creu heriau i fusnesau, ond bod angen manteisio ar gyfleoedd newydd hefyd.

“Mae lot yn dweud mae’r Brexit yma yn broblem. Ond i bob problem mae ‘na gyfle, hefyd.

“Ac i lot o gwmnïau mae wedi bod yn gyfle i nhw ail-edrych ar ei strategaethau allforio, ac i edrych lle mae nhw yn medru gwerthu y nwyddau a’r gwasanaethau i farchnadoedd hollol newydd.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.