Newyddion S4C

HIV

Cynllun i 'ddileu' achosion newydd o HIV mewn wyth mlynedd

NS4C 14/06/2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun newydd i "ddileu" HIV yn ystod yr wyth mlynedd nesaf.

Cafodd cynllun 26 cam ei gyhoeddi gan y llywodraeth ddydd Mawrth gyda'r bwriad o sicrhau nad oes unrhyw heintiadau newydd o HIV yng Nghymru erbyn 2030. 

Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys camau i helpu'r sawl sy'n byw â'r afiechyd a hefyd strategaeth i geisio mynd i'r afael â'r stigma sydd yn gysylltiedig gyda'r haint. 

Yn ôl y cynllun, bydd y Llywodraeth yn sicrhau gwell fynediad at gondomau a Proffylacsis Cyn-gysylltiad (PrEP) fel rhan o'r cynllun er mwyn lleihau lledaeniad HIV. 

Bydd y Llywodraeth hefyd yn buddsoddi £3.9m er mwyn datblygu profion HIV ar-lein ymhellach gan hefyd sefydlu rhaglen gymorth genedlaethol i bobl gyda HIV yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o'r haint o fewn y cwricwlwm newydd.

Yn sgil y cyhoeddiad, dywedodd y Grŵp Trawsbleidiol Seneddol HIV ac AIDS ei fod yn croesawu cynlluniau'r Llywodraeth. 

"Mae hyn yn amlinellu camau cadarn i leihau'r nifer o heintiadau, cynyddu mynediad at PrEP, taclo'r stigma a helpu'r rhai sydd yn byw gyda HIV yng Nghymru.

"Wrth wraidd y cynllun mae cydweithriad sydd yn alweddol i sicrhau bod y cynllun yn llwyddiannus. Rydym yn edrych ymlaen at ymateb yn yr ymgynghoriad."

Wrth gyhoeddi'r cynllun, dywedodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, bydd y cynllun yn mynd i'r afael â'r "anwybodaeth a anoddefgarwch" sydd wedi bod yn gysylltiedig â HIV yn y gorffennol.

"Gan weithio gyda phartneriaid, rydym wedi gwneud cynnydd aruthrol o ran gwella mynediad at brofion a thriniaeth yng Nghymru ac rydym yn falch o'r gostyngiad sylweddol yn y nifer sy’n cael diagnosis newydd o HIV," meddai. 

"Mae mwy i'w wneud, a thrwy weithredu'r camau hyn galllwn wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl sy'n byw gyda HIV ac i ddiogelu cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol rhag y feirws.

Llun: Terrence Higgins Trust 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.