Newyddion S4C

Texan T1

Galw am leihau sŵn awyrennau dros ysgol yn Llŷn yn ystod cyfnod arholiadau

NS4C 01/06/2022

Mae pennaeth ysgol uwchradd ym Mhen Llŷn wedi galw ar y Weinyddiaeth Amddiffyn i leihau’r nifer o awyrennau sy’n hedfan yn isel dros yr ysgol yn ystod cyfnod arholiadau.

Dywedodd Dylan Minnice, pennaeth Ysgol Botwnnog mewn datganiad: “Deallwn bwysigrwydd ymarfer ar gyfer yr Awyrlu Frenhinol, yn enwedig gyda’r sefyllfa bresennol yn Ewrop.

 “Serch hynny, credwn nad ydym yn afresymol yn gofyn iddynt osgoi ymarfer o gwmpas yr ysgol am gyfnod o tua 4 awr y dydd am 4 wythnos tra mae disgyblion blynyddoedd 10 ac 11 yn sefyll eu harholiadau terfynol TGAU sydd am gael effaith ar eu dyfodol.”

Yn dilyn pryderon Mr Minnice, mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi codi’r mater gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae Ms Saville Roberts wedi gofyn am sicrwydd y bydd mesurau yn cael eu gweithredu i liniaru sŵn awyrennau, ar ôl lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn flaenorol ar hedfan isel gan awyrennau milwrol yn Nwyfor a Meirionnydd.

'Pryderus iawn'

Dywedodd Liz Saville Roberts AS: “Mae disgyblion lleol eisoes wedi dioddef nifer o flynyddoedd o amhariad i'w hastudiaethau oherwydd y pandemig Covid ac maent bellach yn wynebu aflonyddwch pellach i arholiadau hanfodol oherwydd gweithgaredd parhaus awyrennau milwrol."

Yn ôl Ms Saville Roberts mae hi'n siomedig nad yw'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi bod yn fwy parod i dderbyn eu pryderon.

 “Er bod Gweinidog y Lluoedd Arfog yn haeru bod maint yr hyfforddiant wedi'i gyfyngu i'r hyn sy'n hanfodol, rwy'n bryderus na fydd hyn yn rhoi llawer o gysur i ddisgyblion sy'n profi aflonyddwch i arholiadau hollbwysig, yn ogystal â'u hathrawon gweithgar.

 "Er fy mod wedi cael fy nghalonogi gan gyfarfodydd blaenorol gyda'r Awyrlu Brenhinol bod camau'n cael eu cymryd i osod offer yn yr awyrennau Texan i ganiatáu hedfan dros y môr, rwy'n parhau i fod yn bryderus iawn am yr effaith ar ardaloedd lleol.

“Ailadroddaf fod yn rhaid i'r Weinyddiaeth Amddiffyn fod yn ymwybodol o effaith y gweithrediadau hyn ar gymunedau lleol a gweithredu mesurau i liniaru aflonyddwch lle’n bosib.”

Mae nifer o gwynion wedi bod am sŵn awyrennau hyfforddi dadleuol Texan T1 dros y gogledd. Yn ddiweddar roedd yr Aelod Seneddol dros Arfon, Hywel Williams, wedi codi materion sŵn awyrennau’n rheolaidd ar ôl cwynion gan bobl leol.

Mae Newyddion S4C wedi Cysylltu â'r Weinyddiaeth Amddiffyn a RAF y Fali am ymateb. 

Llun: Y Weinyddiaeth Amddiffyn

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.