Newyddion S4C

dysgwr

Josh Osborne yn ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd

NS4C 31/05/2022

Josh Osborne o Poole sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Sir Dinbych 2022 eleni.

Mae Medal y Dysgwyr yn cael ei dyfarnu i unigolyn 19-25 oed sydd yn dangos sut maen nhw’n defnyddio’r iaith o ddydd i ddydd mewn coleg neu waith ac yn gymdeithasol yn ogystal â hyrwyddo ac annog y Gymraeg ymysg eraill.

Anna Ng o Gaerdydd yw enillydd Medal Bobi Jones.

Mae Medal Bobi Jones yn fedal gymharol newydd i ddysgwyr ifanc yn Eisteddfod yr Urdd, a wobrwywyd yn gyntaf yn 2019. Mae’r fedal yma yn cael ei dyfarnu i bobl ifanc rhwng blwyddyn 10 a dan 19 oed sy’n gallu dangos sut mae ef neu hi yn defnyddio’r iaith o ddydd i ddydd yn yr ysgol, coleg, neu’r gwaith ac yn gymdeithasol.

Nod Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones fel ei gilydd yw gwobrwyo unigolion sydd wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg ac yn ymfalchïo yn eu Cymreictod.

Diwrnod o dasgau

Mae’r ddau yn ennill eu medalau ar ôl diwrnod o dasgau, a osodwyd i brofi iaith, hyder a gwybodaeth y cystadleuwyr terfynol.

Roedd hyn yn cynnwys paratoi postiad i gyfryngau cymdeithasol Eisteddfod yr Urdd, gwneud sesiwn holi ac ateb gyda Llywydd y Dydd, Robat Arwyn ynghyd â chyfweliad gyda beirniad y gystadleuaeth.

Daw enillydd Medal y Dysgwyr, Josh, 24 oed, yn wreiddiol o Poole yn Dorset, ac mae bellach yn byw yn Abertawe.

Fo yw’r unig berson o’i deulu sy’n siarad Cymraeg, ac mae’n diolch i’w gariad Angharad am ei ysbrydoli i gychwyn dysgu’r iaith gwta ddwy flynedd yn ôl.

Meddai Josh: “Dw i’n dysgu Cymraeg ers tua dwy flynedd bellach, ers i Angharad yrru dolen ata’i i gwrs dysgu Cymraeg ar-lein gyda Dysgu Cymraeg Morgannwg. Mae fy niolch yn fawr i dri thiwtor, Helen Prosser, Angharad Devonald a Maldwyn Pate - diolch iddyn nhw, dw i’n gwneud yr arholiad uwch blwyddyn yma, ac yn medru edrych ymlaen at gael cymdeithasu a dod i adnabod mwy a mwy o bobl sy’n siarad Cymraeg.”

Beirniad Medal y Dysgwyr oedd Nerys Ann Roberts a Geraint Wilson Price. Rhoddir Medal y Dysgwyr gan Glwb Rotari Dinbych, a noddwyd y seremoni gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Image
dysgwr
Anna Ng ddaeth i'r brig yng nghystadleuaeth Medal Bobi Jones

Mae enillydd Medal Bobi Jones, Anna Ng, yn 18 oed ac yn mynychu Ysgol Uwchradd Caerdydd. Mae hi wrthi’n astudio Cemeg, Cymraeg (Ail Iaith) a Saesneg ar gyfer ei Lefelau A, ac mae’n gobeithio mynd ymlaen i ddilyn cwrs Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Mae ei chefndir yn un diddorol, gyda’i thad yn dod o Tseina a’i mam yn wreiddiol o Norwy ac yna’r Alban. Mae mam Anna hefyd wedi dysgu'r Gymraeg, ac oherwydd bod ei mam yn ddall, wedi llwyddo i wneud hynny drwy gyfrwng Braille.

Y ddwy gystadleuydd arall a ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Medal Bobi Jones oedd dwy ffrind o Ferthyr Tudful, Millie-Rae Hughes (ail) a Deryn-Bach Allen-Dyer (trydydd), a beirniaid y gystadleuaeth oedd Siân Vaughan a Stephen Mason.

'Byrlymu ar dafodau newydd'

Noddir seremoni a Medal Bobi Jones gan Brifysgol Caerdydd, ac meddai Dirprwy Is-ganghellor y brifysgol, yr Athro Damian Walford Davies: Yng ngŵyl y canmlwyddiant, braint and phleser inni ym Mhrifysgol Caerdydd yw noddi seremoni’r Fedal sy’n dwyn enw’r dysgwr o Gaerdydd a wnaeth sut gymaint i rannu’r iaith ag eraill. Rhannwn y gwerthoedd y mae’r fedal honno yn eu dathlu: ymrwymiad i’r iaith a balchder wrth ei chlywed yn byrlymu ar dafodau newydd.

Meddai Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Wrth i’r Ganolfan baratoi i gynnig cyrsiau Cymraeg am ddim i bobl ifanc 18-25 oed o fis Medi 2022 ymlaen, mae’n bleser cydweithio gyda’r Urdd i ddathlu llwyddiannau siaradwyr newydd ifanc y Gymraeg. Llongyfarchiadau enfawr i Josh am ennill Medal y Dysgwyr, ac i Anna, enillydd Gwobr Bobi Jones – ’dyn ni’n siŵr bydd eu straeon yn ysbrydoli pobl ifanc eraill i fynd ati i fwynhau dysgu a siarad y Gymraeg.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.