Newyddion S4C

Adroddiad yn beirniadu agwedd Llywodraeth Cymru tuag at ynni adnewyddadwy

Adroddiad yn beirniadu agwedd Llywodraeth Cymru tuag at ynni adnewyddadwy

Mae adroddiad newydd gan bwyllgor Seneddol wedi beirniadu agwedd “ddidaro” Llywodraeth Cymru tuag at ynni adnewyddadwy gan ddweud nad yw’n dangos ymdeimlad o frys. 

Yn ôl yr adroddiad gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith y Senedd mae addewidion Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r rhwystrau yn atal y sector ynni adnewyddadwy rhag datblygu'r un fath heddiw ag yr oeddent 10 mlynedd yn ôl.

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi bod datblygiadau ynni adnewyddadwy wedi arafu ers 2015, er bod yr argyfwng hinsawdd yn dwysáu.

Dywedodd Gareth Cemlyn Jones, Cadeirydd Ynni Ogwen a Chyfarwyddwr Ynni Cymunedol Cymru bod angen rhywfaint o newid brys a bod angen mwy o gymorth ar gymunedau i gymryd cyfrifoldeb dros brosiect ynni eu hunain.

“Mae’n bwysig iawn i ni fod ni’n cael rhyw fath o strategaeth sydd yn gweithio gyda chymunedau i ddatblygu prosiectau ac mae ‘na le i’r llywodraeth edrych a rhoi mwy o gymorth i brosiectau.

“Er enghraifft, edrych ar roi mwy o gymorth efo dechrau prosiectau, buddsoddiad i fynd â’r prosiect ymlaen, faint o ynni sydd yn mynd i gael ei gynhyrchu.”

Mae’r adroddiad yn awgrymu bod llawer o’r rhwystrau sy’n atal datblygiadau ynni adnewyddadwy yn gysylltiedig â’r broses gynllunio a chydsynio, yn ogystal â’r seilwaith grid ynni yng Nghymru. 

Image
Ynni adnewyddadwy
Mae'r adroddiad yn beirniadu cyflymder y cynnydd mewn datblygu ynni adnewyddadwy.

Wrth ymateb i'r adroddiad, dywedodd Sam Ward, Rheolwr Ymgyrch Climate Cymru, wrth Newyddion S4C: “Mae gan Llywodraeth Cymru ddull gwell na llywodraeth y DU, ond nid yw’r naill na’r llall yn mynd i’r afael â hyn gyda’r brys a’r raddfa y mae’r wyddoniaeth yn dangos fod angen.

"Mae newid yn yr Hinsawdd yn broblem fyd-eang, ond mae llawer o fanteision gweithredu ar yr hinsawdd yn lleol - ynni rhad, bwyd lleol iach, aer glân, trafnidiaeth gyhoeddus fforddiadwy o ansawdd da, miloedd o swyddi gwyrdd, a chymunedau mwy cysylltiedig.”

'Rhoi gorau i siarag gwag'

Dywedodd y pwyllgor wrth Lywodraeth Cymru fod yn rhaid pwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac Ofgem i gynyddu capasiti y grid ynni fel blaenoriaeth brys.  

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: “Rydym yn ffodus yng Nghymru ein bod wedi’n bendithio ag adnoddau naturiol sy’n ddelfrydol ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy, ar y tir ac ar y môr.

"Ond mae rhwystrau arwyddocaol, hir sefydlog y mae angen mynd i’r afael â hwy er mwyn i Gymru ddatgloi ei photensial llawn o ran ynni adnewyddadwy. 

"Dros y deng mlynedd diwethaf, mae’r ymateb didaro i’r problemau hyn wedi amlygu diffyg ymdeimlad o frys ac, os yw Llywodraeth Cymru o ddifrif am fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, mae angen i ni ei gweld yn gweithredu - a rhoi’r gorau i’r siarad gwag. 

"Nid nawr yw’r amser i Lywodraeth Cymru fod yn llusgo’i thraed.  Rhaid iddi ymateb i’r galw mawr a chyson am wella seilwaith grid Cymru a mynnu bod Llywodraeth y DU yn gweithredu, yn hytrach nag aros nes ei bod hi’n rhy hwyr.”

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:“Rydym eisiau cynyddu ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i’r gymuned a sefydlu datblygwr ynni sector cyhoeddus i sicrhau bod unrhyw elw yn cael ei ail-fuddsoddi er budd pobl Cymru.

“Dyma’r amser i ymateb i’r argyfwng hinsawdd a natur. Dyna pam mai ynni adnewyddadwy yn unig yw ein gweledigaeth ynni ar gyfer y dyfodol.

“Wrth i ni ddarparu ynni adnewyddadwy yng Nghymru byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU ac yn galw i fuddsoddi mewn prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr yng Nghymru.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.