Abergele Gofalwyr

Arestio gŵr a gwraig o Sir Conwy ar amheuaeth o droseddau caethwasiaeth

NS4C 21/12/2021

Mae gŵr a gwraig o Abergele yn Sir Conwy wedi eu harestio ar amheuaeth o droseddau caethwasiaeth.

Cafodd dyn Prydeinig-Indiaidd 31 oed a dynes 29 oed, sy'n ddinesydd Indiadd, eu harestio ar amheuaeth o gymryd mantais o fyfyrwyr, eu gadael yn agor i niwed a'u darparu i weithio mewn chwe chartref gofal yn y gogledd.

Fe gafodd y ddau, sy'n nyrsys cofrestredig ac yn rhedeg asiantaeth recriwtio, eu harestio yn Abergele dan Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ac maen nhw bellach wedi eu rhyddhau dan ymchwiliad.

Yn ôl adroddiadau gafodd eu darparu i'r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern, roedd gweithwyr eu hasiantaeth yn cyrraedd y gwaith wedi blino ac yn "drewi".

Roedd y gweithwyr hefyd yn llwglyd drwy'r amser a chawsant eu gweld yn bwyta gweddillion prydau bwyd preswylwyr y cartrefi gofal.

Cafodd dau gyfeiriad yn ardal Bae Colwyn eu chwilio gan y GLAA - yr Awdurdod Gangfeistri a Cham-drin Llafur - ac fe gafodd naw myfyriwr Indiaidd eu hadnabod fel dioddefwyr posib o gaethwasiaeth fodern a cham-drin llafur.

Mae'r cartrefi gofal a ddefnyddiodd gweithwyr o'r asiantaeth a theuluoedd y preswylwyr sy'n byw yno wedi eu hysbysu am y digwyddiad.

Dywed y GLAA eu bod yn gweithio ag Arolygiaeth Gofal Cymru ac mae awdurdodau lleol yn darparu cefnogaeth i gartrefi gofal sydd wedi eu heffeithio.

Pryderon am ansawdd gofal

Cododd gweithwyr proffesiynol yn y cartrefi gofal bryderon am ansawdd y gofal a ddarparwyd gan staff yr asiantaeth i breswylwyr.

Mae ymchwiliadau'n awgrymu bod pob un ohonynt yn gweithio mwy na 20 awr yr wythnos, sef yr uchafswm ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio yn y Deyrnas Unedig, a bod eu cyflogau wedi eu rheoli gan eu hecsbloetwyr honedig.

Mae adroddiadau hefyd yn awgrymu fod y dioddefwyr posib wedi eu cludo i'r gwaith ac oddi yno bob dydd, gyda'r sawl dan amheuaeth yn eu gollwng a'u casglu'n agos i'r cartrefi gofal.

Dywedodd Prif Swyddog Ymchwilio'r GLAA, Martin Plimmer: "Byddem yn annog aelodau'r cyhoedd i gadw'n effro ac i fod yn ymwybodol o'r arwyddion o gymryd mantais yn y sector hwn.  Yn fwy pwysig, byddem yn eich annog i adrodd eich pryderon i ni.  Mae eich gwybodaeth wir yn cyfri ac yn ein galluogi i gynnal gweithredoedd fel yr un hwn."