Y Gweinidog Addysg yn codi pryderon gyda TikTok am gamdriniaeth athrawon

NS4C 25/11/2021

Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru wedi lleisio ei bryderon gyda chwmni TikTok am y cynnydd diweddar mewn fideos sarhaus o athrawon sy'n cael eu rhannu gan ddisgyblion ar blatfform y cwmni. 

Dywedodd Jeremy Miles AS ei bod yn "gwbl annerbyniol" bod athrawon yn dioddef camdriniaeth o'r fath ac mae wedi cysylltu'n uniongyrchol â TikTok i geisio datrys y broblem. 

Dywed TikTok nad ydynt yn goddef casineb, bwlio na cham-drin o unrhyw fath ar eu platfform. 

Mae sawl ysgol wedi cwyno dros yr wythnosau diwethaf am nifer cynyddol o fideos anweddus sydd wedi eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol ac sydd yn targedu athrawon neu aelodau staff. 

Yn ôl un undeb athrawon, mae'r negeseuon sarhaus wedi cael effaith ar iechyd meddwl rhai athrawon gan arwain at rhai aelodau staff i ail-ystyried eu gyrfaoedd.

Dywedodd Jeremy Miles: "Mae’n gwbl annerbyniol bod athrawon yn destun cynnwys cignoeth, sarhaus a niweidiol ar-lein, ac ni ddylid goddef unrhyw gam-drin o’r fath."

"Fel mater o flaenoriaeth, y gwnes i gyfarwyddo fy swyddogion i gysylltu â TikTok yn uniongyrchol i fynegi fy mhryderon ynghylch y gofid sylweddol y mae hyn yn ei achosi i athrawon, ac i ofyn am i unrhyw achosion o gynnwys amhriodol neu dramgwyddus gael eu dileu ar unwaith.

"Mae swyddogion gweithredol TikTok wedi cadarnhau eu bod wedi ymrwymo i ddatrys y mater hwn ar fyrder.

"Rwy’n cael ar ddeall fod tîm hyder a diogelwch pwrpasol wedi’i sefydlu, sy’n gweithio ar frys i ddileu a/neu wahardd cyfrifon sydd wedi’u nodi fel rhai sy’n dynwared ysgolion neu’n postio cynnwys sy’n bwlio neu gynnwys aflonyddu wedi’i gyfeirio at athrawon.

"Bydd fy swyddogion yn parhau i weithio gyda TikTok, ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r mater hwn i mi’n rheolaidd."

Mewn ymateb i rhai o'r cwynion, dywedodd TikTok nad ydynt yn goddef casineb, bwlio na cham-drin.