'Amau' a fydd adroddiad arall gan fwrdd iechyd i sefyllfa staff a chleifion yn cael ei gyhoeddi'n llawn

'Amau' a fydd adroddiad arall gan fwrdd iechyd i sefyllfa staff a chleifion yn cael ei gyhoeddi'n llawn

Newyddion S4C 19/11/2021

Mae cyn-aelod o staff o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi dweud ei bod yn "amau" a fydd adroddiad arall i sefyllfa staff a chleifion mewn sawl maes o fewn y bwrdd yn cael ei gyhoeddi'n llawn.

Ddoe, cyhoeddwyd adroddiad damniol i uned iechyd meddwl yn y gogledd. Roedd Adroddiad Holden wedi ei gadw'n gyfrinachol ers 2013. 

Mae'n cyfeirio at "ddiwylliant o fwlio" gan reolwyr yn Uned Hergest yn Ysbyty Gwynedd, a "morâl isel" ymhlith staff. 

Image
x
Ymddiswyddodd Bethan Mair Williams saith mlynedd yn ôl gan honni fod bwlio yn digwydd yn ei gwaith a staff dan bwysau

Saith mlynedd yn ôl, fe ymddiswyddodd Bethan Mair Williams o Dolydd ger Caernarfon, o adran therapi lleferydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Dywedodd nad oedd hi'n gallu dioddef mynd i’r gwaith, gan honni fod yna fwlio yno a staff dan bwysau.

Rhai blynyddoedd yn ôl, cafodd bargyfreithiwr ei gomisiynu i ymchwilio i honiadau am yr amodau gwaith o fewn yr adran.

Fe wnaeth Bethan Williams gyfrannu i'r ymchwil, ond, does neb wedi gweld yr adroddiad yna eto.

Mae'r bwrdd wedi dweud  y bydd fersiwn wedi ei olygu yn cael ei gyhoeddi ddechrau mis Rhagfyr.

Dywedodd Bethan Mair Williams wrth raglen Newyddion S4C ei bod yn "amau" a fydd y fersiwn llawn yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd: "Gawn ni weld. Fy nheimlad i ydy eu bod nhw wedi gorfod rhyddhau yr adroddiad achos oedd yr ICO wedi dweud wrthyn nhw i ryddhau yr adroddiad Holden - falle bo nhw ddim eisiau mynd trwy'r un peth.

"Swn i hefyd yn licio gwbod faint o bres a amser ma hyn wedi ei gymryd, pres ac amser fysa wedi gallu mynd at gleifion, yn hytrach na petha fel hyn," ychwanegodd.

"Felly gawn ni weld be wneith ddigwydd ym mis Rhagfyr, dw i ddim yn meddwl neith o gael ei ryddhau, wel - dw i'n meddwl neith rhywbeth gael ei ryddhau, y cwestiwn yw faint o betha o werth fydd na yn yr adroddiad.

"'Swn i wrth fy modd yn gallu gadael Betsi tu ôl i fi, ond fedra' i ddim yn anffodus."

'Mwy o lawer o waith i'w wneud'

Tribinlys nath orfodi’r bwrdd iechyd i gyhoeddi Adroddiad Holden yn y diwedd, a’r ddogfen yn sôn am ddiffygion yn y berthynas rhwng staff a rheolwyr, a hynny’n effeithio ar ofal cleifion.

Mewn ymateb i'r adroddiad ddoe, dywedodd Jo Whitehead, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, y bydd adroddiadau tebyg yn cael eu rhyddhau i'r cyhoedd yn y dyfodol.

Dywedodd: "Cymerwyd camau ac maent yn parhau i fod ar waith i gyflawni holl argymhellion Adroddiad Holden ac adroddwyd ar hyn yn gyhoeddus. Fodd bynnag, mae rhai materion, fel y ffordd rydym yn rheoli'r cymysgedd o gleifion hŷn, wedi bod yn anodd eu datrys, oherwydd dyluniad a chynllun Uned Hergest a'r adnoddau staffio sydd ynghlwm wrthi. Mae opsiynau i fynd i'r afael â hyn yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.

Ychwanegodd fod adroddiadau gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru sy'n ymwneud ag Uned Hergest yn dangos bod gwelliannau wedi bod yn safonau gofal, morâl a threfniadau arwain dros y blynyddoedd diwethaf. 

"Er gwaethaf y gwelliannau hyn, mae gennym fwy o lawer o waith i'w wneud er mwyn caniatáu i'n staff ymroddedig gyflwyno'r gofal gorau posibl. Yn gyffredin â darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl y GIG ar draws y DU, rydym yn wynebu heriau sylweddol o ran niferoedd staffio, rheoli'r galw am welyau, sicrhau'r cymysgedd priodol o gleifion a delio ag effaith COVID-19.  

"Rydym yn ymrwymedig i weithio'n agos gyda'n cleifion, eu gofalwyr, ein staff a'n partneriaid i fynd i'r afael â'r heriau hyn ac i wella ymddiriedaeth a hyder o ran y gwasanaethau iechyd meddwl yr ydym yn eu darparu."

Image
x
Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi pwysleisio y bydd adroddiadau tebyg i adroddiad Holden yn cael eu rhyddhau i'r cyhoedd yn y dyfodol

Ond er i'r Bwrdd ddweud fod yna welliannau a gwersi wedi eu dysgu, dywedodd Bethan "nad oes ffydd" ganddi. 

"Mae Betsi wedi bod yn deud hynna ers saith mlynedd ac os wyt ti'n siarad efo unrhyw un sydd yn gweithio yn Betsi, nawn nhw chwerthin yn dy wyneb i glywed hynny."