Yr Urdd yn gostwng pris aelodaeth i bobl ifanc llai breintiedig

NS4C 16/11/2021

Fe fydd pris aelodaeth ar gyfer Yr Urdd yn cael ei ostwng i blant a phobl ifanc o gefndiroedd llai breintiedig medd y mudiad.

Y gost arferol i ymaelodi yw £10, ond, mae’r Urdd wedi gostwng y pris i blant sy’n derbyn prydau cinio ysgol am ddim i £1.

Mae un o bob pump disgybl yng Nghymru yn gymwys i hawlio prydau ysgol am ddim.

Yn ôl Prif Weithredwr y mudiad, Sian Lewis, mae'r mudiad eisiau "sicrhau fod pob plentyn yng Nghymru, beth bynnag fo’u cefndir, yn cael manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt drwy’r Urdd.”

Dywedodd: “Roedd ystadegau yn dangos bod tlodi plant yng Nghymru ar gynnydd cyn y pandemig, ond mae’r pandemig wedi effeithio’n sylweddol ar lesiant a gweithgarwch corfforol plant, yn enwedig rheiny o deuluoedd incwm isel.

“Fel sefydliad ieuenctid cenedlaethol rydym yn gyson chwilio am ddulliau arloesol i sicrhau nad yw sefyllfa ariannol teulu yn golygu bod rhaid i blentyn golli cyfle,” ychwanegodd.

"Mae cynnig cefnogaeth i’n cyd-ddyn yn greiddiol i’n gwaith, ac rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i leddfu effaith y pandemig ar ein hieuenctid ynghyd â’u teuluoedd.”

Image
x
Mae hawl gan unrhyw un rhwng 8 a 25 ymaelodi â’r Urdd, mae 55,000 o unigolion yn aelodau bob blwyddyn.

Mewn ymateb i’r cyhoeddiad, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland ei bod hi, yn ogystal ag ysgolion ar hyd Cymru yn croesawu’r cynllun.

Dywedodd: “Mae’r Urdd yn cynnig cyfleoedd i filoedd o blant a phobl ifanc yng Nghymru i fwynhau eu hawliau i gymdeithasu, i ymlacio, i chwarae, ac i ddatblygu eu diddordebau a thalentau.

“Mae ymrwymiad yr Urdd i gefnogi plant o bob cefndir i fwynhau’r hawliau yma yn glir yn eu gwaith.

“Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r ymrwymiad yma wedi cynnwys cynlluniau sbesiffig i blant sydd mewn cyswllt gyda gwasanaethau cymdeithasol, a chefnogaeth arbennig i ffoaduriaid."

Image
x
Bydd cynllun 'Cyfle i Bawb - Cronfa Gwersyll Haf yr Urdd' yn agor i geisiadau yn Ionawr 2022 er mwyn i blant a phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig gael cyfle am wyliau

Mae’r Urdd eisoes wedi cyhoeddi cynllun er mwyn galluogi plant a phobl ifanc o gefndiroedd llai breintiedig i fynd ar wyliau i Wersyll Haf yng Nglan-llyn, Llangrannog a Chaerdydd.

Bydd y gronfa hon yn ailagor ar gyfer ceisiadau gan rieni neu ysgolion ar ran plentyn yn Ionawr 2022.

Lluniau: Urdd Gobaith Cymru