50 o deuluoedd o Affganistan wedi ymgartrefu yng Nghymru

NS4C

Mae dros 200 o bobl, neu 50 o deuluoedd, bellach wedi ymgartrefu yng Nghymru ar ôl ffoi o Affganistan.

Daw hyn dair wythnos wedi i’r Taliban gipio grym o’r wlad, gyda nifer o ddinasyddion yn penderfynu ffoi o’u mamwlad er mwyn osgoi bywyd dan reolaeth y grŵp eithafol.

Dywed Llywodraeth Cymru fod y rhan fwyaf o’r rhai sydd wedi cyrraedd yn bobl sydd wedi cefnogi’r fyddin yng Nghymru yn Afghanistan dros yr 20 mlynedd ddiwethaf.

Mae hyn yn cynnwys pobol fel cyfieithwyr, yn ogystal â gweithwyr fel swyddogion heddlu.

Mae’r ymgyrch i ailgartrefu dinasyddion yn cydweithio rhwng y llywodraeth,  awdurdodau lleol, y Weinyddiaeth Amddiffyn, mudiadau cefnogi ceiswyr lloches, pobol o dras Affganistan yng Nghymru, yn ogystal ag Urdd Gobaith Cymru.

'Cymru'n genedl noddfa'

Dywedodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt: “Mae Cymru'n genedl noddfa – byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i roi croeso cynnes yn y tymor byr a bydd ein cymunedau, heb os, yn cael eu cyfoethogi gan eu sgiliau a'u profiadau yn y dyfodol agos iawn.

“Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru yn cymryd rhan yn y cynlluniau hyn ac wedi cynnig eu cefnogaeth a'u cymorth i ddinasyddion Affganistan sy'n cael eu hailgartrefu yn y DU. Hoffwn ddiolch i'n holl bartneriaid yn y dull cydweithredol hwn o weithredu Cenedl Noddfa i gydgysylltu'r addewid sylweddol hwn.”

Mae Ms Hutt wedi diolch i’r Urdd am eu “gweledigaeth ddyrngarol”.

Bydd y mudiad yn cynnig prydau bwyd, lletygarwch, trefnu digwyddiadau a cynorthwo partneriaid gyda’r gwaith ail-gartrefu.

Dywedodd Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd: “Mae hwn wedi bod yn ymdrech gwaith tîm enfawr ar draws pob sector yng Nghymru, ac rydym yn hynod ddiolchgar i’n partneriaid am ein galluogi ni i agor ein drysau i deuluoedd sy’n chwilio am noddfa a diogelwch.

“Rydym yn falch o allu helpu, gan barhau i ddangos i’n haelodau pa mor bwysig yw teyrngarwch i wlad a diwylliant, ond hefyd i les dynoliaeth. Fel sefydliad ieuenctid cenedlaethol mae cynnig cefnogaeth i eraill yn greiddiol i’n gwaith, ac rydym yn falch o estyn llaw o gyfeillgarwch i gymuned Afghanistan yn eu cyfnod o angen mawr.”