Trefniant cau ffyrdd yn dod i ben yng Ngheredigion

NS4C

Bydd prif ffyrdd drwy rhai o drefi Ceredigion yn ailagor o ddydd Llun, wedi iddynt fod ar gau dros gyfnod yr haf fel rhan o ymateb y cyngor i’r pandemig.

Fe gafodd cynllun y ‘Parthau Diogel’ ei gyflwyno yn wreiddiol ym mis Gorffennaf 2020, gyda’r gobaith o “gadw trigolion ac ymwelwyr yn ddiogel yn ystod y cyfnod prysur i dwristiaeth”.

Bydd y trefniant yn dod i ben yn Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Chei Newydd wrth i gyfnod prysur yr haf ddirwyn i ben.

Serch hynny, mae’r cyngor yn dweud bod elfennau eraill o’r cynllun am barhau mewn grym am y tro.

Fe fydd hyn yn cynnwys llwybrau troed lletach er mwyn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol wrth grwydro’r trefi.

Dywed Cyngor Ceredigion bod cadw rhai o’r mesurau hefyd am alluogi’r cyngor i ymateb yn sydyn os bydd cyfnodau clo pellach yn cael eu cyflwyno.

Bygythiad yn ‘parhau’ 

Er bod Cymru bellach ar lefel rhybudd sero o ran cyfyngiadau Covid-19, mae’r cyngor yn dweud bod “coronafeirws yn parhau yn fygythiad” yn y sir, gyda chyfraddau heintio yn “codi’n ddramatig”. 

Mae cyfradd yr haint fesul 100,000 o’r boblogaeth dros gyfnod o saith diwrnod yng Ngheredigion bellach yn 312.3.

Ond mae’r gyfartaledd ledled Cymru yn parhau yn uwch, ar gyfradd o 407.2. 

Oherwydd cyfraddau uchel, mae’r cyngor yn dweud bod eu mesurau yn “hollbwysig”. 

Mewn datganiad, dywedodd Cyngor Ceredigion: “Mae’r Parthau Diogel yn parhau i fod yn fesur hollbwysig i alluogi pobl i grwydro’r strydoedd yn rhydd ac yn ddiogel heb deimlo eu bod mewn perygl o ddod i gysylltiad â’r feirws mewn unrhyw ffordd.

“Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i gysylltu â busnesau sydd wedi manteisio ar y trefniant o gau ffyrdd trwy greu ardaloedd eistedd yn yr awyr agored i bobl fwynhau. Byddwn hefyd yn trafod opsiynau â busnesau er mwyn cefnogi hyfywedd economi ein trefi yn y dyfodol.”