Erlyn dyn o Landysul ar ôl darganfod ceffylau mewn cyflwr 'erchyll'

Mae dyn o Landysul wedi ei gael yn euog o esgeuluso ceffylau, er iddo fod â gwaharddiad gydol oes rhag eu cadw.

Cyfaddefodd David Robert Davies, o Faes Dilen, Pentre-cwrt, i adael dwy ferlen i ddioddef hyd nes bod yn rhaid eu difa i ddod â'u poen i ben.

Roedd Davies o flaen Llys Ynadon Llanelli ar 13 Awst wedi iddo gael ei erlyn gan Gyngor Sir Gaerfyrddin.

Plediodd yn euog i ddau achos o achosi dioddefaint diangen i ddau geffyl a thorri gorchymyn gwahardd mewn perthynas â cheffylau.

Cafodd ei ddedfrydu i 12 wythnos yn y ddalfa, wedi'i ohirio am 24 mis, ac fe gafodd orchymyn cymunedol o 12 mis gyda 250 awr o waith di-dâl ac adsefydlu.

Cafodd hefyd orchymyn i dalu £6,367 o gostau a gordal dioddefwr o £122.

Daeth swyddog lles anifeiliaid y Cyngor o hyd i'r merlod yn cael eu cadw yn y tywyllwch gyda deunydd eu gwelyau wedi baeddu hyd at uchder gwasg.

Dywedodd milfeddyg o'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion mai carnau'r merlod rhain oedd y gwaethaf iddo weld mewn dros 40 mlynedd o weithio yn y maes.

Yn ystod ymchwiliad y Cyngor, daeth i'r amlwg fod gan Davies gollfarnau blaenorol am droseddau tebyg yn ymwneud â lles anifeiliaid a olygai ei fod wedi'i wahardd rhag cadw ceffylau am oes.

Roedd Davies wedi'i wahardd rhag bod yn berchen ar geffylau, eu cadw neu gymryd rhan yn y gwaith o gadw ceffylau am oes yn dilyn erlyniad gan y RSPCA yn 2015.

Er bod Davies yn gwadu mai fe oedd perchennog y merlod, fe gyfaddefodd ei fod yn ymwybodol o'u cyflwr ac na ddylai fod wedi gadael iddynt ddioddef.

Daeth yr achos i'r amlwg yn gyntaf ym mis Chwefror 2020 yn dilyn arolygiad dirybudd gan swyddog lles anifeiliaid o ddefaid a oedd wedi'u cadw gan Davies ar gaeau y mae'n eu rhentu yn Nre-fach Felindre.

Wedi'r dyfarniad, dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Oni bai am weithredoedd ein swyddog iechyd anifeiliaid, a ddilynodd ei greddf a mynd ati i edrych yn y sied, efallai y byddai'r merlod hyn yn dal i ddioddef heddiw. Mae hwn yn achos ofnadwy o esgeulustod brawychus, y gellir bod wedi'i osgoi."