Cwmni bwytai’n pryderu am ymddygiad ‘cwsmeriaid bygythiol’ at staff

Cwmni bwytai’n pryderu am ymddygiad ‘cwsmeriaid bygythiol’ at staff

NS4C

Mae busnes sydd yn rhedeg cadwyn o fwytai yn y gogledd wedi dweud wrth Newyddion S4C eu bod yn bryderus am gyfnod gwyliau'r haf oherwydd achosion o gwsmeriaid yn ymddwyn yn fygythiol tuag at eu staff. 

Fe benderfynodd cwmni Dylan’s, sy’n rhedeg tri bwyty yn y gogledd orllewin, ryddhau datganiad yn erfyn ar aelodau’r cyhoedd i fod yn “garedig”. 

Daw hyn ar ôl i sawl person fygwth aelodau o’r tîm yn eiriol ac yn gorfforol medd y cwmni.

Gyda’r cwmni wedi newid y ffordd maen nhw’n gweithredu yn sgil y pandemig, fel dod a thaliadau arian parod i ben, mae “canran fach” o gwsmeriaid wedi ymateb yn heriol i’r newidiadau.

Fe gyrhaeddodd y cwmni drobwynt bythefnos yn ôl pan wnaeth cwmser daflu arian yng ngwyneb un o’r rheolwyr, a’i fygwth i ddod allan “am ffeit”. 

Mae’r corff Lletygarwch DU Cymru (UK Hospitality Wales) yn dweud eu bod yn bryderus y gallai’r gwahaniaethau rhwng rheolau Cymru a Lloegr achosi gwrthdaro pellach dros fisoedd yr haf.

Problemau ‘wedi newid’

Yn ôl David Retallick o gwmni Dylan’s, roedd angen cymryd safiad yn erbyn y math yma o ymddygiad er lles y tîm.  

“Mae wedi newid o broblem gyda’r bwyd, neu bwrdd, neu aspect o profiad nhw i fod yn un personol yn erbyn y staff,” meddai wrth Newyddion S4C.

“Does na ddim lot o effort yn cael ei roi fewn i fod yn garedig, a da ni jyst isho gweld pobol yn meddwl cyn siarad, cyn cwyno, neu hyd yn oed worse.”

“Da ni yn poeni dipyn bach am sut mae’r wythnosau nesaf i ddod yn effeithio ni, os fydd dim byd yn newid – ond da ni’n hopeful. 

Image
Mae gan gwmni Dylan's dri bwyty yn y gogledd
Mae gan gwmni Dylan's dri bwyty yn y gogledd - un ym Môn, un yng Ngwynedd ag un yn Sir Conwy

Mae Lletygarwch Cymru yn dweud bod ymddygiad o’r fath yn “annerbyniol”, gan ddweud eu bod yn bryderus am “ddryswch” wrth i bobl groesi’r ffin i Gymru.

Dywedodd David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru: “Mae’r ymddygiad hwn yn frawychus, yn annerbyniol ac yn drist i’w glywed. Mae staff lletygarwch yn gwneud eu gorau glas o dan amgylchiadau anodd iawn i weithredu canllawiau Llywodraeth Cymru fel y dywedwyd wrthym eu gwneud.

“Mae Lletygarwch Cymru yn pryderu bod gwahaniaethau mewn ailagor cynlluniau rhwng Cymru a Lloegr yn debygol o achosi dryswch i bobl ar eu gwyliau sy’n croesi’r ffin ac y gallai arwain at wrthdaro pellach. Gofynnwn i bob cwsmer lletygarwch ddilyn y rheolau a bod yn garedig a pharchus tuag at staff sy'n gweithio'n galed. "

‘Hynod siomedig’

Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach hefyd wedi beirniadu’r hyn mae’r cwmni wedi ei brofi.

Dywedodd Ben Francis, Cadeirydd Ffederasiwn y Busnesau Bach Cymru: “Mae'n hynod siomedig clywed bod perchnogion busnes a'u staff yn destun camdriniaeth o ganlyniad i orfodi rheoliadau Covid mewn ymdrech i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel.

“Wrth i ni symud i gyfnod newydd o’r pandemig rhaid i ni i gyd - perchnogion busnes, staff a chwsmeriaid fel ei gilydd - edrych â llygaid newydd ar yr hyn y gallwn ei wneud i atal coronafeirws rhag cynyddu, ond hefyd i sicrhau ein bod yn magu hyder felly bod pobl yn teimlo'n ddigon cyfforddus i fwyta allan, siopa a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill a fydd yn cefnogi busnesau bach Cymru.

“Rydyn ni wedi galw ar Lywodraeth Cymru i atgoffa’r cyhoedd o’u disgwyliadau eu hunain pan maen nhw’n bwyta allan, yn ymweld â siop neu atyniad. Byddwn yn parhau i annog pobl i gefnogi busnesau bach cymaint â phosibl tra bod ein heconomi yn mynd yn ôl ar ei draed, ond rydym yn pwysleisio'r angen i gefnogi perchnogion busnes a staff a pharchu hynny pan fyddant yn gwneud hynny."

‘Rhan bwysig i’w chwarae’

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod eu bod yn pwysleisio eu neges i’r cyhoedd ar bob cyfle.

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford: Dydy’r pandemig ddim drosodd, ac mae’r feirws yn dal i ledaenu ar draws Cymru. Mae’n bwysig, felly, bod pawb yn derbyn y cynnig i gael eu brechu a’n bod ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i’n cadw ein hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel.

Mae yna hyblygrwydd i barhau i wneud i ffwrdd yn raddol â’r cyfyngiadau, ond mae gan bob un ohonon ni ran bwysig iawn i’w chwarae er mwyn cadw Cymru yn ddiogel wrth inni ddechrau ar gyfnod yr haf.

Lluniau: Dylan's / Google Earth