Awdurdodau lleol Cymru yn uno eu gwasanaethau maethu

NS4C

Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol Cymru wedi dod ynghyd er mwyn rhannu eu harbenigedd a chreu rhwydwaith o wasanaethau maethu newydd.

‘Maethu Cymru’ yw'r enw newydd ar y rhwydwaith, a'r bwriad yw cynyddu’r nifer ac amrywiaeth o ofalwyr maeth sydd ar gael.

Er bod dros draean (39%) o oedolion Cymru yn dweud eu bod wedi ystyried dod yn ofalwyr maeth, mae angen recriwtio tua 550 o ofalwyr a theuluoedd maeth newydd pob blwyddyn.

Y gobaith yw y bydd ffurfio perthnasau o fewn cymunedau Cymru yn sicrhau y gall pob plentyn aros yn eu hardal leol.

Manteisio ar 'arbenigedd lleol'

Wrth lansio Maethu Cymru, dywedodd Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru: "Bydd y fenter newydd hon o fudd i blant sy'n derbyn gofal a chaniatáu timau maethu a recriwtio mewn awdurdodau lleol ledled Cymru i feddwl yn fwy, gan greu effaith genedlaethol heb golli mantais eu harbenigedd lleol penodol.

"Mae'r llywodraeth hon wedi ymrwymo i leihau'r nifer o blant mewn gofal, gan roi gwell canlyniadau i blant sydd wedi profi gofal ac, yn bwysig, cael gwared ar yr elfen elw mewn perthynas â phlant mewn gofal.”

‘Paru plant i’r teuluoedd iawn’

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes o Gyngor Ceredigion: “Bydd cynyddu nifer ac amrywiaeth y gofalwyr maeth sy'n cael eu recriwtio'n uniongyrchol i awdurdodau lleol yn sylweddol yn ein galluogi i gael mwy o ddewis wrth baru plentyn.

“Mae dod o hyd i'r teulu maeth iawn ar gyfer pob plentyn yn allweddol i'n nod terfynol o adeiladu dyfodol gwell ar gyfer plant yn ein gofal.

"Yn y mwyafrif o achosion, mae dod o hyd i leoliadau ar gyfer plant sy'n eu cadw yn eu hardal leol o fudd mawr. Mae'n eu cadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau, eu hysgol a'u synnwyr o hunaniaeth. Mae'n adeiladu hyder ac yn lleihau straen.

“Mae gweithio gyda Maethu Cymru yn golygu cynnig y cartref lleol iawn i blentyn sydd angen y cyfle hwnnw a chael y cymorth a hyfforddiant arbenigol lleol sydd eu hangen i roi'r sgiliau i ofalwyr maeth ar gyfer y daith o'u blaenau," ychwanegodd.