Newyddion S4C

S4C: Llinos Griffin-Williams yn dweud iddi gael ei diswyddo yn 'annheg'

20/11/2023

S4C: Llinos Griffin-Williams yn dweud iddi gael ei diswyddo yn 'annheg'

Mae un o gyn-brif swyddogion S4C, gafodd ei diswyddo fis diwethaf wedi iddi gael ei chyhuddo o gamymddwyn difrifol, wedi taro nôl yn erbyn cadeirydd y sianel, gan ddweud iddi gael ei diswyddo yn "annheg" ac iddi hi ddioddef "ymddygiad anaddas" yn ei herbyn. 

Mewn llythyr drwy law ei chyfreithwyr at brif ohebydd rhaglen Newyddion S4C, Gwyn Loader, dywed Ms Griffin-Williams ei bod wedi "torri ei chalon" oherwydd ei "diswyddiad annheg".

Yn ôl S4C, fe gafodd Ms Griffin-Williams ei diswyddo "wedi iddyn nhw dderbyn honiadau am ei hymddygiad" ac ar sail "cyngor cyfreithiol manwl".

Mewn datganiad ar ran Llinos Griffin-Williams, mae ei chyfreithwyr yn nodi mai ei hamcan fel Prif Swyddog Cynnwys y sianel oedd "mynd â chynnwys Cymraeg i'r byd, gwella mynediad i'r Gymraeg drwy gynnwys Cymraeg amrywiol a hygyrch, hyrwyddo talent Cymreig ar y sgrin a chefnogi sector cynhyrchu sydd yn ffynnu."

Dywedodd iddi gael ei diswyddo gan Gadeirydd S4C Rhodri Williams ac iddo "ymddwyn yn unigol heb yn wybod i'r Tîm Rheoli...a Bwrdd S4C".

Mae Newyddion S4C yn deall bod rhan o'r rheswm iddi gael ei diswyddo yn ymwneud â sylwadau honedig a wnaeth hi i gyn-fewnwr Cymru Mike Phillips, oedd yn aelod o dîm cyflwyno S4C o Gwpan Rygbi'r Byd yn Ffrainc. Mae honiadau i Llinos Griffin-Williams ddweud wrtho nad yw ei Gymraeg yn ddigon safonol i ddarlledu.

Yn y llythyr gan ei chyfreithwyr, mae Llinos Griffin-Williams yn dweud ei bod yn "gwadu'r honiadau yna'n llwyr" ac mae hefyd yn gwadu iddi "ymddwyn yn anaddas neu mewn unrhyw ffordd fyddai'n cyfiawnhau canfyddiad o gamymddwyn difrifol."

Mae'n honni na chafodd gyfle i "gyflwyno tystiolaeth gan lygad-dystion oedd yn bresennol ac sydd yn gwadu yr honiadau yn fy erbyn."

Ar ddiwedd y datganiad, mae honiad bod "dau aelod benywaidd o dîm rheoli S4C" wedi gwneud cwynion yn erbyn Rhodri Williams, ac mae'n galw ar adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y Deyrnas Unedig (sydd yn gyfrifol am benodi Cadeirydd S4C) i ymchwilio yn annibynnol i'r cwynion rheiny.

Gofynnwyd i Rhodri Williams am ymateb, ac fe gyfeiriodd e at ddatganiad gan S4C ar ran aelodau anweithredol y Bwrdd.

Yn ôl y datganiad hwnnw, diswyddwyd Llinos Griffin-Williams, heb rybudd, am sawl achos o gamymddwyn difrifol, yn dilyn derbyn honiadau am ei hymddygiad mewn digwyddiadau yn dilyn gêm Cwpan Rygbi'r Byd rhwng Cymru a Georgia ar 7fed o Hydref 2023.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth a gyflwynwyd, a chyngor cyfreithiol manwl, penderfynodd Cadeirydd Bwrdd S4C i ddiswyddo'r unigolyn. Cafodd y penderfyniad ei gadarnhau wedyn gan aelodau anweithredol y Bwrdd.

Dywedodd adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y Deyrnas Unedig bod hyn oll yn "fater i S4C, sydd yn annibynnol o'r llywodraeth" ac "na allan nhw roi sylw ar achosion unigol." 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.