Newyddion S4C

Cyhoeddi mesur i gynyddu nifer ASau Senedd Cymru i 96

Cyhoeddi mesur i gynyddu nifer ASau Senedd Cymru i 96

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mesur fyddai'n gweld nifer aelodau'r  Senedd yn cynyddu o 60 i 96.

Mae’r newid yn rhan o gynllun y llywodraeth i ddiwygio’r Senedd i’w gwneud yn fwy modern ac effeithiol, fel rhan o’r Cynllun Cydweithio gyda Phlaid Cymru.

Yn ôl y llywodraeth bydd gan y Senedd fwy o allu i graffu, llunio cyfreithiau, a dwyn y llywodraeth i gyfrif.

Mae hefyd yn rhoi argymhellion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd ar waith. Cefnogwyd yr argymhellion hyn gan y mwyafrif o Aelodau’r Senedd ym mis Mehefin 2022.

Os yw Aelodau’r Senedd yn cefnogi’r newidiadau yn y Bil, byddant ar waith erbyn etholiadau Senedd 2026.

Bydd gan y Senedd 96 o Aelodau a fydd yn cael eu hethol gan ddefnyddio system cynrychiolaeth gyfrannol â rhestrau caeedig. Bydd y seddau’n cael eu dyrannu i bartïon gan ddefnyddio fformwla D’Hondt.

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol Mick Antoniw: “Dyma gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i greu Senedd fodern, sy’n adlewyrchu Cymru, ac i gryfhau ein democratiaeth.

“Ry’n ni’n creu Senedd sy’n fwy effeithiol, ac â mwy o allu i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Bydd y Bil hwn hefyd yn helpu i wneud yn siŵr bod y Senedd yn adlewyrchu’r newidiadau enfawr i setliad datganoli Cymru ers 1999, gan gynnwys pwerau i lunio cyfreithiau a chodi trethi.

“Cymru sydd â’r gynrychiolaeth isaf o bob gwlad yn y Deyrnas Unedig - y Senedd sydd â’r nifer lleiaf o Aelodau o unrhyw un o’r Seneddau datganoledig, a’r lleihad diweddar mewn seddau yn Senedd y DU yw’r newid mwyaf sylweddol mewn canrif.”

Beth yw’r newidiadau eraill?

Bydd 16 etholaeth seneddol ar gyfer etholiad 2026. Bydd y rhain yn cael eu creu drwy baru’r 32 o etholaethau newydd Senedd y DU yng Nghymru mewn adolygiad annibynnol. Bydd pob etholaeth yn ethol chwe Aelod.

  • Bydd etholiadau’r Senedd yn cael eu cynnal bob pedair blynedd o 2026 ymlaen.
  • Bydd uchafswm nifer Gweinidogion Cymru y gellir eu penodi yn cynyddu o 12 i 17 (ynghyd â’r Prif Weinidog a’r Cwnsler Cyffredinol). Bydd gan Weinidogion Cymru’r gallu i gynyddu’r nifer ymhellach i 18 neu 19, ond dim ond gyda chymeradwyaeth y Senedd.
  • Bydd uchafswm nifer y Dirprwy Lywyddion y gellir eu hethol gan Aelodau’r Senedd yn cynyddu o un i ddau.
  • Bydd rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer etholiadau’r Senedd o hyn allan fyw yng Nghymru.
  • Bydd llwybr ar gael i’r seithfed Senedd ystyried ymhellach oblygiadau ymarferol a deddfwriaethol Aelodau o’r Senedd nesaf yn rhannu swyddi.
  • Bydd mecanwaith adolygu i ystyried gweithrediad ac effaith darpariaethau deddfwriaethol newydd yn dilyn etholiad 2026 ac unrhyw fater arall yn ymwneud â diwygio’r Senedd y mae o’r farn sy’n berthnasol.


Mae’r Bil hefyd yn cynnig y dylid cynnal adolygiad ffiniau llawn ar ôl etholiad Senedd 2026. Daw hyn i rym o etholiad Senedd 2030 ymlaen, a bydd adolygiadau’n cael eu cynnal bob wyth mlynedd.

Bydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn cael ei addasu a’i ailenwi yn Gomisiwn Democratiaeth a Ffiniau Cymru gyda’r swyddogaethau angenrheidiol i adolygu ffiniau etholaethau’r Senedd.

'Cam hanesyddol'

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth: “26 o flynyddoedd yn ôl i’r diwrnod, pleidleisiodd pobl Cymru o blaid datganoli, a heddiw rydyn ni’n cymryd cam hanesyddol arall i gryfhau a grymuso ein democratiaeth.

“Bydd Senedd gryfach, fwy cynrychiadol, sy’n cael ei hethol drwy system gyfrannol, mewn sefyllfa well i barhau i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru. Bydd yn sicrhau tegwch, gwell trefniadau craffu, ac yn helpu pob un ohonom i wireddu ein huchelgais i Gymru a’n democratiaeth sy’n aeddfedu.

“Ar ôl ei basio, bydd Bil Diwygio’r Senedd hefyd yn rhoi sylfaen fwy cadarn i ddemocratiaeth Cymru ac yn dod â’r Senedd yn agosach at faint y deddfwrfeydd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr i’r modd y mae cynrychiolaeth Cymru ar lefel y Deyrnas Unedig yn San Steffan yn cael ei gwanhau.”

'Siomedig'

Mae'r Cedwadwyr Cymreig wedi beirnaiadu'r cynllun. 

Dywedodd Gweinidog Cysgodol y Ceidwadwyr Cymreig, Darren Millar AS: “Mae’n siomedig bod Gweinidogion Llafur Cymru yn parhau i fwrw ymlaen â chynlluniau i gynyddu maint y Senedd ar gost o ddegau o filiynau bob blwyddyn tra’n bygwth torri cyllidebau ar gyfer ysgolion ac ysbytai.
 
“Mae angen mwy o feddygon, deintyddion, nyrsys ac athrawon ar Gymru, nid mwy o wleidyddion.
 
“Dylai’r Llywodraeth Lafur ganolbwyntio ar fynd i’r afael ag amseroedd aros annerbyniol y GIG, safonau gwael mewn ysgolion a pherfformiad di-flewyn-ar-dafod economi Cymru, peidio â gwastraffu amser, ynni ac arian y trethdalwyr yn datblygu mwy fyth o ddeddfwriaeth ar Ddiwygio’r Senedd.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.