Newyddion S4C

Nwy

Llywodraeth y DU i ostwng cymorth biliau ynni i gwmnïau

NS4C 09/01/2023

Mae Llywodraeth y DU wedi addo helpu busnesau gyda’u biliau ynni am flwyddyn arall, ond wedi lleihau’n sylweddol faint o gymorth y byddant yn ei gael.

Dywedodd gweinidogion y byddai cwsmeriaid annomestig - sy'n cynnwys busnesau, elusennau ac ysgolion, ymhlith eraill - yn cael hyd at £6.97 wedi'i dynnu oddi ar eu biliau ynni am bob awr megawat (MWh) o nwy y maent yn ei ddefnyddio.

Bydd biliau trydan hefyd yn cael eu gostwng hyd at £19.61 fesul MWh.

Fe fydd hyn rhoi biliynau o bunnoedd o gymorth i gwmnïau dros y 12 mis o ddechrau mis Ebrill, ond mae’n llawer llai hael na’r cymorth y maent yn ei gael ar hyn o bryd.

Mae disgwyl i’r cynllun presennol gostio tua £18 biliwn i’r Llywodraeth dros chwe mis, o’i gymharu â £5.5 biliwn dros flwyddyn gyfan ar gyfer y cynllun newydd.

'Seibiant' i gwmnïau

Croesawyd y cynllun gan Gyd-ffederasiwn Diwydiant Prydain, y CBI, gan ddweud y byddai’n “rhoi seibiant i lawer o gwmnïau”.

“Mae’n afrealistig meddwl y gallai’r cynllun aros yn fforddiadwy yn ei ffurf bresennol, ond heb os, bydd rhai cwmnïau’n dal i gael trafferthion,” meddai cyfarwyddwr polisi datgarboneiddio’r CBI, Tom Thackray.

“Mae’r Llywodraeth wedi gwneud llawer i amddiffyn busnesau drwy’r argyfwng ynni. Rhaid iddo aros yn agored, yn hyblyg ac yn bragmatig yn ei agwedd at farchnadoedd ynni cyfanwerthu cyfnewidiol wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi.”

Cyhoeddodd y Llywodraeth hefyd y bydd defnyddwyr ynni dwys, megis rhai ffatrïoedd sy'n llosgi llawer o nwy, yn cael cymorth ychwanegol.

Bydd y busnesau hynny sy'n gymwys yn cael disgownt uchaf o £40 fesul MWh o nwy ac £89.10 fesul MWh o drydan. Bydd yn berthnasol i 70% o'u defnydd o ynni yn ôl cyfaint.

'Sicrwydd yn erbyn risg'

Dywedodd Canghellor y Trysorlys Jeremy Hunt: “Mae prisiau ynni cyfanwerthol yn gostwng ac maent bellach wedi mynd yn ôl i lefelau ychydig cyn i Putin ymosod ar yr Wcrain.

“Ond i roi sicrwydd yn erbyn y risg y bydd prisiau’n codi eto rydym yn lansio’r cynllun gostyngiadau biliau ynni newydd, gan roi’r sicrwydd sydd ei angen ar fusnesau i gynllunio ymlaen llaw.

“Er bod prisiau’n gostwng, rwy’n bryderus nad yw hyn yn cael ei drosglwyddo i fusnesau, felly rwyf wedi ysgrifennu at Ofgem yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf a oes angen cymryd camau pellach i sicrhau bod y farchnad yn gweithio i fusnesau.”

Mesur tymor byr

Er bod croeso iddo, roedd y pecyn cymorth ynni gwreiddiol i fusnesau bob amser yn cael ei ystyried yn fesur tymor byr.

Fe'i cyhoeddwyd gyntaf ym mis Medi o dan y prif weinidog ar y pryd, Liz Truss. Ond er bod y Llywodraeth wedi addo cefnogi cartrefi am ddwy flynedd, dywedwyd wrth gwsmeriaid annomestig y byddai eu cefnogaeth yn dod i ben mewn dim ond hanner blwyddyn.

Ar y pryd dywedodd yr ysgrifennydd busnes Jacob Rees-Mogg y byddai mwy o gefnogaeth i gwmnïau ar ôl y cyfnod hwnnw o chwe mis, ond dim ond ar ôl adolygiad i weld pa sefydliadau sydd wir angen yr help.

Dywedodd Mr Rees-Mogg ar y pryd fod yn rhaid i’r Llywodraeth roi ymateb eang i’r broblem oherwydd bod angen gweithredu ar frys.

Yn y tymor hir byddai swyddogion yn gallu darganfod cynllun wedi'i dargedu'n well – ac felly'n rhatach.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.