Newyddion S4C

Ysgol Gynradd Llanfihangel Rhydeithon

Penderfyniad i gau ysgol gynradd ym Mhowys yn 'warthus'

NS4C 04/01/2023

Mae cynrychiolwyr pleidiau ar draws y sbectrwm gwleidyddol wedi beirniadu penderfyniad gan Gyngor Sir Powys i gau ysgol gynradd yn y sir.

Roedd cais wedi bod i ystyried troi Ysgol Gynradd Llanfihangel Rhydeithon yn Nolau yn ysgol cyfrwng-Cymraeg, ond daeth adroddiad gan y cabinet i'r casgliad nad oedd yn "ymarferol".

Dywedodd James Evans AS sy'n cynrychioli etholaeth Brycheiniog a Maesyfed: "Mae'n warthus y bydd Ysgol Dolau yn cael ei chau gan Gyngor Powys dan arweiniad y Democratiaid Rhyddfrydol.

"Cefais y pleser o groesawu disgyblion ac athrawon Dolau i'r Senedd yn gynharach yn y flwyddyn - mae'n ergyd fawr fod eu hysgol nawr yn cael ei chau.

"Mae ein cymunedau gwledig yn wirioneddol angen ysgolion fel Llanfihangel Rhydeithon - maen nhw'n chwarae rhan enfawr yn lles y gymuned a phob cenhedlaeth o blant."

'Effaith sylweddol'

Dywedodd Jane Dodds, AS Canolbarth a Gorllewin Cymru: "Roedd penderfyniad y cabinet i beidio dod o hyd i ffordd i ddadwneud penderfyniad y Cabinet Annibynnol a Cheidwadol blaenorol i gau ysgol Dolau yn gamgymeriad sylweddol yn fy marn i.

"Rwyf bob amser wedi gwrthwynebu cau Dolau a byddaf yn parhau i wneud hynny.  Mae cau ysgolion gwledig yn cael effaith sylweddol ar allu cymunedau gwledig i barhau'n gynaliadwy.  Os yw'r ysgol yn cau, mae'n bosib y gallai plant orfod mynychu hyd at wyth ysgol gynradd arall, gydag effeithiau amgylcheddol ac ariannol sylweddol.

"Pan gafodd argymhellion eu cyflwyno i drosglwyddo'r ysgol i addysg cyfrwng Cymraeg fe groesawodd y gymuned, llywodraethwyr, staff a phlant y syniad gyda brwdfrydedd.  Dydy hi ddim yn glir i mi pam nad oed modd bwrw ymlaen gyda'r argymhelliad hwn.  Rwy'n parhau'n grediniol y dylid rhoi mwy o ystyriaeth i'r opsiwn hwn.

Cludiant

Dywedodd y Cynghorydd Elwyn Vaughan o Blaid Cymru: "Mae angen i Gyngor Sir Powys wneud mwy i fuddsoddi mewn addysg Gymraeg ac angen llenwi'r bylchau.  Mae angen llenwi’r bylchau.

"Mae angen ystyried gwneud ffurfio grwpiau mudiad meithrin a ffrwd Gymraeg yn ardaloedd Llanandras a Knighton."

Mae Cyngor Sir Powys yn dweud eu bod wedi "ymrwymo" i wella mynediad at addysg Gymraeg ond nad Dolau oedd y lle iawn er mwyn sicrhau twf "gan fod yr ysgol mor fach".

Mae'r Cyngor yn ychwanegu bod modd i rieni anfon eu plant i Ysgol Trefonnen neu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr Gwy pe bai nhw am i'w plant dderbyn addysg Gymraeg ac fe fyddan nhw'n derbyn cludiant am ddim o'u cartref i'r ysgol Gymraeg agosaf.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.