Newyddion S4C

Cynnal adolygiad barnwrol i bolisi addysg rhyw Llywodraeth Cymru

Cynnal adolygiad barnwrol i bolisi addysg rhyw Llywodraeth Cymru

NS4C 15/11/2022

Bydd adolygiad barnwrol yn cael ei gynnal yn yr Uchel Lys ddydd Mawrth yn ymwneud â pholisi addysg rhyw Llywodraeth Cymru. 

Mae Côd Addysg Rhyw a Pherthnasedd newydd Cymru wedi bod yn bwnc dadleuol.

Yn ôl gwrthwynebwyr mae agweddau o'r cwricwlwm yn anaddas i blant ysgolion cynradd.

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi mynnu y bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei ddysgu mewn ffordd addas sydd yn cyd-fynd ag oedran disgyblion.

Mae’r côd addysg - sy’n rhan o’r cwricwlwm i Gymru gyfan - yn cyflwyno plant i wahanol fath o berthnasau, datblygiad y corff, rhywedd a rhywioldeb, a diogelwch mewn perthynas. 

Mae Public Child Protection Wales yn fudiad sydd yn gwrthwynebu'r côd addysg rhyw newydd, ac maent yn cynrychioli dros 5,000 o rieni ac aelodau teulu. 

'Amrywiaeth o bobl' yn gwrthwynebu

Ym mis Mai, caniatawyd iddynt gynnal adolygiad barnwrol i ddiwygiadau Llywodraeth Cymru. 

Mae Susan Williams yn aelod o PCP Wales yn ogystal â bod yn aelod o grŵp Cristnogol sy'n dadansoddi'r côd addysg newydd.

Dywedodd wrth Newyddion S4C fod PCP Wales yn "glymblaid. Mae ganddom ni Gristnogion, mae ganddom ni Fwslemiaid, pobl sydd ddim â ffydd, ma' 'na bobl LGBT yn rhan o hyn.

"Mae o'n amrywiaeth enfawr o bobl sydd yn poeni am blant yn cael eu dysgu materion sydd ar gyfer oedolion, a dyna ydi ein pryder ni a'r pwyslais sydd ar ddiogelu plant."

Ychwanegodd Ms Williams fod y mudiad yn grŵp "sydd isio bod plant yn cael eu diogelu, ond 'dan ni ddim yn teimlo mai mynd y ffordd yma o'i chwmpas hi ydi'r ffordd gywir.

"Nid jest un wers yr wythnos am rywioldeb, rhywedd a rhyw. 'Dach chi'n mynd i rywioli plant."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

“Mae hyn yn ymwneud â sicrhau’r canlyniadau gorau i bob dysgwr a’u cymunedau: i’w hamddiffyn a’u cadw’n ddiogel. Mae tystiolaeth yn dangos y gall ACRh, er enghraifft, helpu dysgwyr gyda dealltwriaeth a chyfranogiad mewn perthnasoedd iach o bob math; lleihau pob math o fwlio yn ogystal â chefnogi dysgwyr i adnabod a cheisio cymorth ar gyfer perthnasoedd o gam-drin neu berthnasoedd heb fod yn iach.

“Dim ond pynciau sy’n briodol i’w hoedran a’u datblygiad fydd y disgyblion yn eu dysgu. Bydd plant iau, er enghraifft, yn cael eu haddysgu am drin ei gilydd gyda charedigrwydd ac empathi."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.