Newyddion S4C

Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Tynnu gwasanaeth mamolaeth Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg o fesurau arbennig

NS4C 07/11/2022

Mae gwasanaeth mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cael ei symud o fod mewn mesurau arbennig i ymyrraeth wedi'i thargedu. 

Cafodd Panel Annibynnol Trosolwg Gwasanaethau Mamolaeth ei sefydlu i oruchwylio gwelliannau i wasanaethau mamolaeth yn ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, yn dilyn nifer o fethiannau difrifol yng ngwasanaethau mamolaeth y bwrdd iechyd.

Mae gwasanaethau mamolaeth y bwrdd wedi bod mewn mesurau arbennig ers i “fethiannau sylweddol” gael eu nodi dros dair blynedd yn ôl.

Cyhoeddodd Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, Eluned Morgan, Adroddiad Cynnydd Medi 2022 gan y panel ddydd Llun. 

Roedd Ms Morgan wedi gosod cyfres o amodau ym mis Mai er mwyn sicrhau y gallai'r bwrdd wneud "gwelliannau parhaus a chynaliadwy", gan ganolbwyntio yn benodol ar wasanaethau mamolaeth a newyddenedigol. 

Amodau

Dywedodd y gweinidog iechyd ddydd Llun ei bod o'r farn fod "pob un o’r amodau wedi’u bodloni yn ystod y cyfnod adrodd hwn ac y gellir bellach ystyried fod taith gwella gwasanaethau mamolaeth a newyddenedigol y bwrdd iechyd yn un gynaliadwy."

Ychwanegodd ei bod yn "galonogol darllen sylwadau’r panel, yn dilyn ei ymweliad sicrwydd, sy’n nodi bod y gwasanaeth mamolaeth yn teimlo'n wahanol iawn i’r gwasanaethau a’r amodau a welwyd yn 2019."

Wrth gyfeirio at y ffaith nad yw'r gwasanaeth mamolaeth mewn mesurau arbennig bellach, dywedodd Ms Morgan fod hyn yn "cydnabod y cynnydd clir a wnaed dros y tair blynedd a hanner diwethaf."

Er y cynnydd sylweddol, mae'r gwasanaeth newyddenedigol yn parhau i fod angen goruchwyliaeth a chefnogaeth, sydd "â peth ffordd i fynd yn ei daith wella o hyd."

Ochr yn ochr â chodi'r mesurau arbennig, bydd y panel goruchwylio yn dod i ben ddiwedd y flwyddyn. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth y bwrdd fod yr adroddiad yn "dangos y cynnydd yr ydym wedi ei wneud, ond rydym hefyd yn cydnabod fod hon yn daith o welliant parhaol, ac mae llawer iawn ar ôl i'w wneud.

"Rydym yn gwybod fod babanod a theuluoedd newydd yng Nghwm Taf Morgannwg, Suzanne Hardacre, yn haeddu'r dechrau gorau mewn bywyd, ac er na wnawn ni fyth anghofio camgymeriadau y gorffennol, rydym yn hyderus bod y gofal rydym ni'n parhau i'w ddarparu i'n cymunedau ni yn ddiogel, yn broffesiynol ac o'r safon uchaf."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.