Newyddion S4C

Suella Braverman - Llun Llywodraeth y DU Flickr

Yr Ysgrifennydd Cartref o dan bwysau o'r newydd oherwydd amodau ffoaduriaid

NS4C 31/10/2022

Lai na phythefnos ers iddi ymddiswyddo, cyn cael ei hail benodi, mae'r Ysgrifennydd Cartref o dan ragor o bwysau, oherwydd honiadau am y modd y mae wedi delio ag achos ffoaduriaid mewn canolfan yng Nghaint.

Yn Nhŷ'r Cyffredin brynhawn Llun, mynnodd Suella Braverman na wnaeth hi rwystro mudwyr rhag cael lloches ar frys, wrth iddyn nhw aros i'w cais gael ei brosesu ar ôl croesu'r sianel o Ffrainc. 

Roedd hi'n ateb cwestiynau yn sgil pryderon cynyddol am ganolfan i ffoaduriaid ym Manston yng Nghaint, gydag adroddiadau fod y nifer sy'n cael lloches yno dros ddwbwl yr hyn ddylai fod.  

Mae'r trafferthion wedi dwyshau yn sgl ymosodiad yn Dover ddydd Sul, pan gafodd bomiau petrol eu taflu tuag at ganolfan loches. O ganlyniad i hynny, mae rhai cannoedd o bobl wedi eu trosglwyddo oddi yno i ganolfan brosesu Manston. Yn ôl adroddiadau, mae'r safle o dan ei sang gyda 4,000 o bobl yno.  

Yn San Steffan, brynhawn Llun, gofynnodd Yvette Cooper o'r blaid Lafur i Suella Braverman gadarnhau iddi wrthod cymeradwyo cynllun, a fyddai wedi lleddfu'r pwysau yng nghanolfan brosesu Manston, a sicrhau fod llai o bobl yno  

" Wnes i ddim hynny, " meddai Ms Braverman, gan ychwanegu yn ddiweddarach bod y gyfundrefn loches wedi chwalu, a "mewnfudo anghyfreithlon allan o reolaeth." 

A pharhau mae'r  pwysau ar yr Ysgrifennydd Cartref yn sgil  e-byst a gafodd eu hanfon o'i chyfrif personol, sef yr hyn â arweiniodd at ei hymddiswyddiad lai na phythefnos yn ôl , pan roedd Liz Truss yn brif weinidog.

Yn gynharach ddydd llun, cyfaddefodd Suella Braverman iddi anfon deunydd cyfrinachol yn defnyddio cyfeiriad e-bost personol ar chwe achlysur. 

Mewn llythyr at y Pwyllgor Materion Cartref, ymddiheurodd Ms Braverman am dorri rheolau cyfrinachedd, ond dywedodd nad oedd "unrhyw ddogfen yn trafod nac yn peri bygythiad i ddiogelwch cenedlaethol."

Dywedodd iddi dderbyn dogfennau yn defnyddio ei he-bost personol oherwydd ei bod hi'n teithio ac yn gorfod ymuno â chyfarfodydd yn rhithiol. 

Ychwanegodd fod adolygiad y Swyddfa Gartref yn cadarnhau "na wnes i erioed ddefnyddio fy e-bost llywodraeth er mwyn anfon gwybodaeth i dderbynyddion tu hwnt i'r llywodraeth."

Mae Prif Weinidog y DU, Rishi Sunak, wedi cael ei feirniadu am ail-benodi Ms Braverman yn Ysgrifennydd Cartref, lai nag wythnos wedi iddi ymddiswyddo ar ôl torri rheolau i weinidogion y llywodraeth. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.