Newyddion S4C

S4C

Elusen yn galw am warchod tenantiaid rhag cael eu 'troi allan' dros y gaeaf

NS4C 23/09/2022

Mae elusen wedi galw ar Lywodraeth Cymru i atal landlordiaid rhag 'troi allan' tenantiaid o'u cartrefi yn ystod misoedd y gaeaf.

Dywed Shelter Cymru fod angen cyflwyno'r mesur brys er mwyn rhoi sicrwydd i bobl sy'n ei chael hi'n anodd yn sgil yr argyfwng costau byw. 

Roedd hwn yn fesur a gafodd ei gyflwyno dros-dro yn ystod misoedd y pandemig pan oedd yn rhaid i bobl aros adref.

Dywedodd Shelter Cymru fod angen pecyn o fesurau tebyg i gael ei gyflwyno er mwyn mynd i'r afael â'r "argyfwng" sydd yn wynebu nifer o denantiaid.

Mae rhai gwledydd, gan gynnwys Ffrainc, yn cyflwyno mesur tebyg bob gaeaf er mwyn rhwystro pobl rhag dod yn ddigartref yn ystod misoedd oeraf y flwyddyn.

Yn ôl Shelter Cymru, mae eisoes lefelau "digynsail" o ddigartrefedd a "phwysau aruthrol" ar eu llety dros-dro.

Maen nhw hefyd yn dweud y byddai rhewi rhent yn cael "effaith cadarnhaol tymor byr" ar gostau tenantiaid ond bod angen meddwl yn yr hirdymor.

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Lywodraeth Cymru: “Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn dod â llawer mwy o dryloywder a chysondeb i rentu cartrefi, gan ddiogelu buddiannau landlordiaid a deiliaid contract.

“Pan gaiff ei gyflwyno ym mis Rhagfyr, bydd yn sicrhau bod pob tenant newydd yn cael o leiaf chwe mis o rybudd pan nad ydynt ar fai.

“Rydym hefyd yn ymgynghori ar hyn o bryd ar gynigion a fyddai’n gweld tenantiaid presennol hefyd yn elwa o gyfnodau rhybudd o chwe mis yn hytrach na’r ddau fis presennol."

Ychwanegodd y llefarydd fod y llywodraeth wedi ymrwymo i'w nod hirdymor o roi diwedd ar ddigartrefedd ac yn buddsoddi mwy na £197m mewn gwasanaethau Cymorth Tai ac Atal Digartrefedd eleni.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.