Newyddion S4C

Boris Parti

Adroddiad Sue Gray: 'Angen i uwch arweinwyr dderbyn cyfrifoldeb'

NS4C 25/05/2022

Mae adroddiad llawn Sue Gray yn edrych ar bartïon yn Rhif 10 Downing Street yn ystod cyfnod y pandemig wedi'i gyhoeddi. 

Mae'r adroddiad yn nodi fod "gwersi pwysig angen eu dysgu" a bod angen i "uwch arweinwyr dderbyn cyfrifoldeb" am y digwyddiadau.

Dywed Ms Gray yn ei hadroddiad na ddylai llawer o'r digwyddiadau y bu'n ymchwilio iddynt "fod wedi cael caniatâd i ddigwydd".

“Mae'n rhaid i’r uwch arweinwyr, boed yn rhai gwleidyddol neu rai swyddogol, ysgwyddo’r cyfrifoldeb am y diwylliant hwn.”

Image
Boris Parti

Fe gafodd adroddiad yr uwch-was sifil i 16 o ddigwyddiadau honedig ei ohirio wedi i Heddlu'r Met gynnal ymchwiliad i'r partïon anghyfreithlon ym mis Ionawr. 

Mae'r Heddlu bellach wedi rhoi dros 120 o ddirwyon yn gysylltiedig â thorri rheolau Covid-19 yn Rhif 10 a Whitehall, gan gynnwys dirwyon i'r Prif Weinidog a'r Canghellor, Rishi Sunak. 

Image
Boris a Rishi Parti

60 o dudalennau

Mae adroddiad Ms Gray yn 37 0 dudalennau o hyd ac yn cynnwys naw llun o'r digwyddiadau.

Wrth grynhoi ar ddiwedd ei hadroddiad, dywedodd Ms Gray:

"Mae'r digwyddiadau sydd wedi eu nodi yn yr ymchwiliad hwn wedi digwydd dros gyfnod o 20 mis.

"Cyfnod sydd wedi bod yn gwbl unigryw o ran cymhlethdod a'r pwysau ar weision cyhoeddus ac yn wir y cyhoedd yn gyffredinol. 

"Fe ymatebodd y wlad gyfan i'r her, ac roedd hyn yn cynnwys Gweinidogion Llywodraeth, Cynghorwyr Arbennig a'r Gwasanaeth Sifil

'Gwersi sylweddol'

"Fodd bynnag, fel y nodais, ni ddylai nifer o’r digwyddiadau yma fod wedi digwydd yn y ffordd y gwnaethant

"Mae gwersi sylweddol i'w ddysgu o'r digwyddiadau hyn, ac mae'n rhaid mynd i'r afael a nhw ar unwaith ar draws y Llywodraeth."

Image
boris

Wrth ymateb i'r adroddiad, fe ddiolchodd Boris Johnson i Sue Gray am y gwaith mae hi wedi ei wneud yn ystod ei hymchwiliad.

Dywedodd wrth ei gyd-aelodau o'r Senedd ei fod yn ategu ei ymddiheuriad blaenorol am ei ran yn y digwyddiadau dan sylw, gan ddweud ei fod yn "cymryd cyfrifoldeb llawn am bopeth a ddigwyddodd."

Mewn cynhadledd i'r wasg brynhawn dydd Mercher i drafod yr adroddiad, dywedodd Mr Johnson nad oedd yn fwriad ganddo i ymddiswyddo.

"Oll allaf ddweud yw fy mod yn meddwl, o gofio am yr hyn sydd yn digwydd nawr, yw mai fy swydd yw i barhau a chyflawni ein haddewidion maniffesto.

"Rwy'n credu'n gryf mai fy nyletswydd yw i symud ymlaen a chyflawni (yr addewidion).

"Rwyf yn eich clywed, rwyf yn eich deall...rhaid i mi symud ymlaen ac mae'n rhaid i'r llywodraeth symud ymlaen.

"Fe fyddwn yn parhau i symud ymlaen a gwneud y pethau anodd."

Mae dirprwy arweinydd Llafur, Angela Rayner, wedi ymateb i ganfyddiadau’r adroddiad, gan ddweud nad oes modd i Mr Johnson amddiffyn ei sefyllfa.

“Mae Downing Street dan arweinyddiaeth Boris Johnson wedi pydru o’r top i'r llawr.

"Fe osododd y diwylliant yma yno. Fe ddigwyddodd hyn dan ei oruchwyliaeth."

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts, wedi galw ar Aelodau Seneddol Torïaidd i gael gwared ar y prif weinidog yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad.

'Yfed a thrachwant'

Wrth siarad yn ystod sesiwn holi'r Prif Weinidog yn San Steffan ddydd Mercher, dywedodd arweinydd yr SNP, Ian Blackford:

"Tra bod pobl yn aros gartref i amddiffyn y GIG, roedd y prif weinidog yn cymryd rhan mewn digwyddiadau oedd yn cynnwys yfed a thrachwant.

"Mae hyn wedi difrïo’r holl aberthau dirdynnol a wnaeth pawb yn ystod y pandemig. 

"A wnaiff y prif weinidog nawr gymryd y cyfle i ymddiswyddo?"

Mae disgwyl i Mr Johnson fynychu cyfarfod arbennig o Bwyllgor 1922 (pwyllgor o aelodau meinciau cefn y Blaid Geidwadol) yn ddiweddarach ddydd Mercher, ac mae disgwyl iddo wneud datganiad i'r wasg yn dilyn hynny.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.