Newyddion S4C

siopa caerdydd

Nifer siopwyr wedi cyrraedd ei lefel uchaf ers dechrau'r pandemig

NS4C 06/01/2023

Roedd nifer y siopwyr ar stryd fawr y DU wedi cyrraedd ei lefel uchaf ers dechrau'r pandemig ym mis Rhagfyr 2022. 

Mae ystadegau gan y British Retail Consortium (BRC) yn dangos bod nifer ymwelwyr siopau'r stryd fawr ym mis Rhagfyr 2022 yr uchaf ers Mawrth 2020, er ei fod dal i lawr 9.3% ar lefelau cyn y pandemig.

Yng Nghymru, roedd nifer y siopwyr yn y brifddinas wedi codi 5.2%, sydd yn 8.6% yn well na mis Tachwedd.

Fe wnaeth nifer y siopwyr yng Nghymru gynyddu 6.6% o gymharu â 2021, mae hynny yn 9.6% yn is na lefelau cyn y pandemig.

Mae gan Gaerdydd un o'r lefelau siopwyr uchaf yn y DU, gyda'r nifer wedi cynyddi 16.6% o flwyddyn i flwyddyn ers 2019. 

Roedd cyfanswm y siopwyr yn y DU ar draws 2022 wedi parhau'n is na lefelau cyn-bandemig, gyda'r ffigwr o 11.8%, ond roedd hyn yn welliant sylweddol ar y gostyngiad o 33.2% yn 2021.

Effaith streiciau

Dywedodd prif weithredwr BRC, Helen Dickinson: “Roedd cyfuniad o darfu ar y rheilffyrdd a’r oerfel wedi atal llawer o siopwyr rhag ymweld â chanol trefi a strydoedd mawr yn ystod yr wythnos olaf cyn y Nadolig. Yn y cyfamser, fe wnaeth y streiciau post orfodi eraill i fynd i mewn am yr wythnos olaf i sicrhau anrhegion munud olaf yn y siop.

“Yn hanesyddol, mae hyder isel siopwyr a'r lefel chwyddiant ers 30 mlynedd yn golygu blwyddyn eithriadol o anodd i siopwyr a manwerthwyr, gyda nifer yr ymwelwyr i lawr dros 10% ar lefelau cyn-bandemig.

“Serch hynny, roedd hyn yn dal i fod yn welliant sylweddol ar y ddwy flynedd flaenorol pan gadwodd y pandemig lawer o bobl gartref.”

Mae Sara Jones, Pennaeth y Consortiwm Manwerthu Cymreig, yn dweud bod y cynydd mewn siopwyr yn fuddiol i Gaerdydd. 

"Mae holl fannau manwerthu wedi gweld budd gyda Chaerdydd yn gweld y lefelau siopwyr uchaf y flwyddyn ddiwethaf.

"Ond er y gwelliannau, sydd yn cael eu croesawu'n fawr, mae ymwelwyr pobl i siopau yng Nghymru yn parhau yn is na cyn y pandemig ac yn fwy gwan ar draws y DU.

"Cynnal y gwelliannau a throi'r pori mewn i brynu bydd yn anodd wrth ystyried yr argyfwng costau byw parhaus a gydag incwm pobl yn cael eu herio'n fwy dros y misoedd nesaf trwy gynnydd mewn treth cyngor."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.