Clwstwr o achosion Covid-19 mewn ysbytai ym Mangor a Chaernarfon

NS4C

Mae bwrdd iechyd sydd yn gyfrifol am ysbytai yn y gogledd wedi cyhoeddi fod clwstwr o achosion mewn dau ysbyty yng Ngwynedd.

Mewn datganiad ddydd Gwener, dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr fod achosion yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac Ysbyty Eryri yng Nghaernarfon.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd fod 34 o gleifion wedi eu heintio ar y ddau safle, gydag 14 claf wedi eu heintio tra roeddynt yn yr ysbyty.

Fe gyhoeddwyd ym mis Chwefror fod 75 o gleifion ar draws pump o wardiau oedolion yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor wedi eu heffeithio gan Covid-19. Cafwyd cadarnhad yn ddiweddarach fod y clwstwr hwnnw wedi dod o dan reolaeth.

Mae wardiau ar gau ar hyn o bryd i gleifion newydd ac ymwelwyr yn dilyn yr achosion diweddaraf o Covid-19 yn y ddau ysbyty.

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Rydym wrthi'n rheoli clwstwr o achosion o Covid-19 ar ddwy ward feddygol yn Ysbyty Gwynedd ac ar ward yn Ysbyty Eryri yng Nghaernarfon.

"O'r bore 'ma, rydym yn gofalu am 34 o gleifion sydd â haint COVID-19 ar draws y ddau safle, y mae 14 o'r cleifion hyn wedi'u cadarnhau ar hyn o bryd fel achosion o heintio a gafwyd yn yr ysbyty.

"Mae rhaglen o brofion i staff a chleifion ar y gweill a'n blaenoriaeth yw rhoi terfyn ar yr achosion hyn cyn gynted â phosibl.

"Mae'r holl gleifion sydd wedi profi'n bositif yn cael eu hynysu'n briodol ac mae'r wardiau dan sylw ar gau i dderbyniadau ac ymwelwyr ar hyn o bryd.

"Dros yr wythnosau diwethaf, mae achosion o Covid-19 wedi parhau i gynyddu yn ein cymuned ac rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y cleifion sy'n cael eu derbyn i'n hysbytai y mae arnynt angen triniaeth gan eu bod wedi dal y firws.

"Mae hyn yn fodd amserol o'n hatgoffa nad yw'r firws wedi diflannu a byddem yn annog unrhyw un nad yw wedi derbyn eu brechiad i fynd i'n gwefan er mwyn trefnu apwyntiad neu i fynd i un o'n clinigau galw heibio.

"Yn ogystal â chynnydd mewn cleifion y mae arnynt angen triniaeth ar gyfer Covid-19, rydym yn gweld pwysau sylweddol yn ein Hadrannau Achosion Brys. Rydym yn gweld cleifion sy'n hynod sâl, y mae llawer o'r rhain yn oedrannus."

Ychwanegodd Gill Harris: "Helpwch ni trwy ddewis y lle cywir i dderbyn cyngor a gofal er mwyn sicrhau na fydd ein hysbytai'n cael eu gorlethu ac er mwyn ein galluogi i ddarparu triniaeth brydlon i gleifion sydd â'r angen mwyaf amdani.

"Dylai cleifion hefyd barhau i fynd apwyntiadau a llawdriniaeth wedi'i chynllunio oni bai eu bod yn derbyn cyfarwyddyd fel arall."