Newyddion S4C

'Y gyntaf o'i bath': Cyhoeddi enw uned iechyd meddwl newydd i famau â babanod

08/02/2024
Llety Seren

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cyhoeddi enw uned iechyd meddwl newydd “cyntaf o’i bath” ar gyfer mamau â babanod yn y gogledd. 

Bydd uned Llety Seren, sy'n agor ar gyrion Sir Gaer, yn ganolfan i famau newydd wrth iddyn nhw fynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl mamol megis iselder ôl-enedigol, seicosis neu gyflyrau iechyd meddwl eraill sydd eisoes yn bodoli.

Mae’r gwaith adeiladu eisoes wedi dechrau ar yr adeilad unllawr gwerth £7.5 miliwn ers mis Tachwedd y llynedd. Mae disgwyl i Llety Seren agor y gaeaf nesaf.

Fe gafodd enw’r uned ei ddewis gan famau sydd wedi profi salwch meddwl, gan gynrychioli “gobaith a phositifrwydd” i’r rheiny sydd am ddefnyddio’r gwasanaeth. 

Dywedodd Sarah Deardon, sydd wedi profi anawsterau iechyd meddwl wedi genededigaeth ei baban, ei bod yn hollbwysig bod uned o’r fath ar gael i famau yn leol. 

“Ar ôl cael fy nerbyn i uned a oedd yn bell iawn oddi cartref yn y gorffennol, mae'n arbennig o gyffrous gweld yr uned newydd fel y mae heddiw a gwybod bod ein syniadau a'n dyluniadau'n cael eu rhoi ar waith. 

“Mae unedau fel y rhain yn cael effaith enfawr drwy gadw babanod a’u mamau gyda’i gilydd yn ystod adeg dyngedfennol,” meddai. 

Image
Llety Seren

‘Amgylchedd therapiwtig’

Fe fydd canolfan hyfforddi segur yn cael ei thrawsnewid yn uned arbenigol gydag wyth gwely newydd ar gyfer mamau a babanod amenedigol a'u teuluoedd. 

Mae'r uned newydd yn bartneriaeth ar y cyd rhwng Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Partneriaeth Swydd Gaer a Chilgwri, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gofal Mersi, GIG Lloegr a GIG Cymru. 

Ar ôl agor, bydd yr uned yn gweithio ochr yn ochr â'r gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol Cymunedol rhanbarthol sydd eisoes yn gofalu am filoedd o ferched bob blwyddyn.

Dywedodd Dr Alberto Salmoiraghi, cyfarwyddwr meddygol ar gyfer Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Rydym wrth ein boddau y bydd Llety Seren yn galluogi i ofal arbenigol o ansawdd uchel gael ei roi i famau newydd a merched beichiog ar draws Gogledd Cymru, Sir Gaer, Cilgwri a Glannau Mersi mewn amgylchedd pwrpasol sy’n canolbwyntio ar adfer.

“Ar hyn o bryd, caiff y cymorth arbenigol hyn ei gynnig i ferched o Ogledd Cymru mewn cyfleusterau sydd mor bell i ffwrdd â Manceinion, Chorley a Birmingham.”

“Mae merched o Ogledd Cymru sydd â phrofiad byw o salwch meddwl amenedigol wedi chwarae rôl ganolog wrth ddylunio’r gwasanaeth newydd hwn ac rydym yn falch iawn o weld fod hyn yn cael ei adlewyrchu yn enw’r uned.

Bydd Llety Seren yn gartref oddi cartref i ferched a’u babanod a bydd yn cynnwys meithrinfa, ystafell synhwyraidd a sawl lolfa i gefnogi amser tawel ac ymweliadau gan deulu. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.