Newyddion S4C

Y to ar Neuadd Dewi Sant wedi ei wneud o goncrit RAAC

05/09/2023
Neuadd dewi Sant (Eli Whales)

Gall Newyddion S4C ddatgelu fod Cyngor Caerdydd wedi gweithredu camau ers dros 18 mis i sicrhau fod Neuadd Dewi Sant "yn parhau yn ddiogel yn y tymor byr" ar ôl i goncrit RAAC gael ei ddarganfod ar do'r adeilad.

Cafodd yr adeilad ei agor yn 1982, ac fe wnaeth arolwg o'r neuadd yn 2021 ddarganfod fod y to wedi ei greu o blanciau concrit RAAC.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi datgan fod concrit diffygiol RAAC mewn adeiladau wedi cyrraedd pen ei oes, ac fe all ddisgyn yn ddirybudd.

Dywed y cyngor ei fod wedi derbyn adroddiadau dros y 18 mis diwethaf na fu unrhyw ddirywiad yng nghyflwr RAAC sy’n bresennol yn y neuadd.

Ym mis Ebrill eleni fe gyhoeddodd Cadw eu bwriad i gynnig rhestru Neuadd Dewi Sant yn adeilad o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig.

'Rheoli risg anghynaliadwy'

Daeth adroddiad gan y cyngor i'r casgliad yn nechrau 2022 fod yr awdurdod yn cael ei roi mewn "sefyllfa rheoli risg anghynaliadwy oni bai bod cyllid digonol a chamau adfer addas yn cael eu gweithredu cyn gynted â phosibl" mewn cyswllt â sefyllfa RAAC yn y neuadd.

Mae Cyngor Caerdydd yn gobeithio trosglwyddo prydles tymor hir y neuadd i denant newydd, sef Academy Music Group (AMG).

Cafodd y penderfyniad i wneud hynny sêl bendith cabinet y cyngor ym mis Gorffennaf.

Dywed y cyngor fod gan AMG gynlluniau ar waith i adfer yr adeilad gan fynd i'r afael â phresenoldeb RAAC "yn y tymor canolig i'r hirdymor". 

Arolwg cyflwr

Fe wnaeth cofnodion Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant Cyngor Caerdydd o fis Rhagfyr 2022 ddweud bod arolwg cyflwr adeilad Neuadd Dewi Sant yn 2021 wedi nodi "nifer o faterion."

“Datgelodd yr arolwg cyflwr fod y to yn Neuadd Dewi Sant wedi’i ffurfio o blanciau Concrit Awyrog Awtoclaf Cyfnerth (RAAC).

“Arweiniodd hyn at y Cyngor i weithredu strategaeth rheoli adeiladau a iechyd a diogelwch yn seiliedig ar gyngor proffesiynol a bwletinau’r llywodraeth, i sicrhau y gallai Neuadd Dewi Sant barhau i weithredu’n ddiogel dros y tymor byr."

Image
Dewi Sant

Ychwanegodd y cofnodion mai dim ond dros gyfnod byr yr oedd modd parhau gyda'r dull o reoli RAAC yn y neuadd:

“...yn y misoedd diwethaf mae canllawiau'r llywodraeth ar y risg sy'n gysylltiedig â phlanciau RAAC wedi'u diweddaru ac wedi cynyddu'r angen am waith adfer... Dim ond yn rhesymol y gellir parhau â'r dull rheoli presennol dros y tymor byr fel mesur dros dro i adferiad parhaol.

“Mae'r cyngor yn cael ei roi mewn sefyllfa rheoli risg anghynaliadwy oni bai bod cyllid digonol a chamau adfer addas yn cael eu gweithredu cyn gynted â phosibl, mewn perthynas â phlanciau RAAC."

Cau ysgolion 

Mae darganfod Concrit Awyrog Awtoclaf Cyfnerth (RAAC) wedi arwain at gau dwy ysgol ar Ynys Môn yr wythnos hon. Roedd disgyblion i fod i ddychwelyd i Ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy ac Ysgol Uwchradd Caergybi ddydd Mawrth. Dyma'r ysgolion cyntaf yng Nghymru i gael eu nodi fel rhai sydd â choncrit diffygiol RAAC.

Mae dros 150 o ysgolion, colegau a meithrinfeydd wedi gorfod cau'n rhannol neu'n llwyr yn Lloegr dros y dyddiau diwethaf o achos pryderon am bresenoldeb RAAC, a bu'n rhaid cau rhan o Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd, Sir Benfro, yn ddiweddar wedi i'r concrit diffygiol gael ei ddarganfod yno.

Image
RAAC
Gwaith diogelu yn cael ei gynnal ar ysgol gynradd yng Nghaerlŷr, Lloegr, ar ôl iddi gau wedi i RAAC gael ei ddarganfod ynddi (PA)

Dywed Llywodraeth Cymru fod pob un o awdurdodau lleol Cymru'n asesu adeiladau ysgolion am bresenoldeb RAAC yn dilyn gwybodaeth newydd dros y penwythnos.

Yn ôl Llywodraeth y DU, maen nhw wedi bod yn monitro pob achos o RAAC sydd wedi ei gadarnhau "yn agos ac yn ofalus".

"Mae achosion diweddar wedi arwain at golli hyder mewn adeiladau sy’n cynnwys y deunydd, gan ein harwain i gynghori lleoliadau addysg (ysgolion, colegau ac ysgolion meithrin) i adael pob gofod neu adeilad y gwyddys ei fod yn cynnwys RAAC, oni bai bod ganddynt fesurau lliniaru eisoes ar waith i wneud yr adeilad yn ddiogel."

'Archwiliadau trylwyr'

Mewn ymateb i gais Newyddion S4C am wybodaeth am y sefyllfa ddiweddaraf am RAAC yn Neuadd Dewi Sant, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: “Mae Neuadd Dewi Sant wedi bod yn destun archwiliadau trylwyr a rheolaidd gan arbenigwyr ers dros 18 mis, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae’r awdurdod lleol wedi derbyn adroddiadau na fu unrhyw ddirywiad yng nghyflwr RAAC sy’n bresennol yn y lleoliad, ac mae'n parhau i fod yn ddiogel i weithredu fel arfer.

“Mae Cyngor Caerdydd wedi gweithredu strategaeth rheoli adeiladau ac iechyd a diogelwch, yn seiliedig ar gyngor proffesiynol a bwletinau’r llywodraeth, i sicrhau bod y lleoliad yn parhau’n ddiogel yn y tymor byr.

“Cyn cymryd drosodd gweithrediad Neuadd Dewi Sant, mae AMG hefyd wedi cynnal ei archwiliadau ei hun ac mae ganddo gynlluniau ar waith i wneud y gwaith adfer sydd ei angen yn y tymor canolig i’r hirdymor."

Lluniau: Eli Brown & Seth Whales / Creative Commons

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.