Newyddion S4C

Kat Watkins

Menyw anabl yn gorfod cysgu mewn ystafell fwyta gwesty

ITV Cymru 25/05/2023

Cafodd menyw anabl ei gorfodi i gysgu ar soffa mewn ystafell fwyta gwesty gan nad oedd yr ystafell yr oedd wedi ei harchebu ar gael.

Roedd Kat Watkins wedi archebu i aros mewn gwesty Travelodge ar gyrion Llundain.

Mae hi yn swyddog datblygu gydag Anabledd Cymru ac mae'n byw gyda chyflwr ar ei hesgyrn ac apnoea cwsg.

Mae hi hefyd yn defnyddio cadair olwyn ac angen cymorth peiriant anadlu yn y nos

Dywedodd ei bod wedi ei gadael yn "ofidus iawn" ar ôl cael gwybod nad oedd yr ystafell yr oedd hi wedi'i harchebu bellach ar gael, gyda'r holl ystafelloedd eraill hefyd allan o ddefnydd.  

Image
Kat Watkins

"Dywedodd y derbynnydd, ‘mae problem gyda'ch ystafell’ ond wnaeth hi ddim siarad â mi, siaradodd i fy ngofalwr - felly, fe aeth hynny dan fy nghroen ar unwaith, oherwydd fi oedd yr un archebodd yr ystafell.”

Pan ofynnodd yn ddiweddarach pam nad oedd ystafelloedd hygyrch ar gael, dywedodd fod aelod o staff wedi dweud wrthi nad oedd yr ystafelloedd wedi cael eu glanhau.

Fel dewis arall, cynigiwyd dwy opsiwn iddi - sef ystafell deulu lle nad oedd ei chadair olwyn yn gallu ffitio i mewn i'r ystafell ymolchi, neu mewn gwesty Travelodge gwahanol yn Twickenham oedd ag ystafell hygyrch ar gael. 

Fe wnaeth hi dderbyn yr ystafell deulu yn anfodlon cyn mynd allan i fwynhau cyngerdd.

Fe wnaeth hi a’i gofalwr ddychwelyd i'r gwesty am 00.30, cyn cael gwybod nad oedd yr ystafell deulu bellach ar gael ac y byddai'r derbynnydd yn ceisio archebu tacsi allai ddarparu cadair olwyn i fynd â hi i'r Travelodge Twickenham.

Er gwaetha’r ymdrechion dro ar ôl tro i ddod o hyd i dacsi, methodd y derbynnydd â dod o hyd i unrhyw un allai helpu.

Dywedodd Miss Watkins a'i gofalwr nad oedd ganddyn ddewis ond cysgu ar ddwy soffa anghyfforddus yn ystafell fwyta Hounslow Travelodge.

Image
Kat Watkins

"Doedden nhw ddim wedi cynnig unrhyw ddŵr na hylif i ni, felly roedd yn rhaid i’m gofalwr ofyn a allen ni gael dŵr er mwyn i mi allu cymryd fy meddyginiaeth. 

"Roedd yn rhaid iddi ofyn a allen ni gael gwresogydd oherwydd ei bod hi’n rhewi."

Dywedodd Kat bod y ddwy wedi cael noson "ofnadwy" o gwsg o ganlyniad.

"Roedd hi’n golygu bod fy nghoesau'n brifo, roedd fy nghefn yn brifo, roedd fy mreichiau'n brifo, roedd fy nghoesau'n brifo - roedd popeth yn brifo oherwydd ei fod mor anghyfforddus."

Fel iawndal, roedd y gwesty wedi cynnig brecwast am ddim iddyn nhw, ynghyd ag ad-daliad a thaleb o £50. 

Dywedodd Alex Osborne, Swyddog Cydraddoldeb Anabledd Cymru: "Roedd profiad Kat yn arbennig o ofnadwy, cafodd ei siomi gan lawer o bobl y diwrnod hwnnw. 

“Yn anffodus, ry’n ni’n clywed am lawer o brofiadau negyddol gan ein haelodau. Mae hyn yn aml yn difetha beth ddylai fod yn brofiad hapus a chadarnhaol. Ond yn hytrach yn rhy aml, mae pobl anabl yn unig yn cael eu gadael gydag atgofion gwael."

Image
Travelodge

Mewn ymateb i brofiad Kat, ymddiheuriodd Travelodge gan ddweud ei fod wedi "methu" â chyrraedd ei safonau arferol.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd: "Hoffem ymddiheurio'n ddiffuant i Ms Kat Watkins a'i gofalwr am eu profiad diweddar gyda ni. Ar yr achlysur prin hwn, methwyd â bodloni ein safon uchel arferol o wasanaeth.

"Fe ddylen ni fod wedi rhoi gwybod i Ms Watkins cyn cofrestru, bod ei hystafell hi allan o drefn a'n bod ni wedi symud ei harcheb i un o'n gwestai cyfagos.

"Mae'n ddrwg iawn gennym am anghyfleustra y camgyfathrebu hwn ac rydym wedi ad-dalu'r archeb yn llawn ac wedi cynnig e-daleb ar gyfer arhosiad yn y dyfodol. Rydym yn gobeithio y gallwn groesawu Ms Watkins yn ôl ac adfer ei ffydd yn ein brand." 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.