Newyddion S4C

Dwy o bob tair o fenywod ifanc wedi profi cam-drin yn y gwaith yn ôl arolwg

12/05/2023
S4C

Mae dwy o bob tair merch ifanc wedi profi aflonyddu rhywiol, bwlio neu gam-drin geiriol yn y gwaith, yn ôl ymchwil newydd.

Dywedodd y TUC, Cyngres yr Undebau Llafur, fod eu harolwg o 1,000 o fenywod wedi canfod nad yw’r rhan fwyaf o ddioddefwyr yn adrodd am ddigwyddiadau oherwydd eu bod yn ofni na fydd neb yn eu credu neu y gallai niweidio eu gyrfa.

Dywedodd tri o bob pump o’r rhai a holwyd, neu dwy o bob dair o fenywod rhwng 25 a 34 oed, eu bod wedi profi aflonyddu rhywiol, bwlio neu gam-drin geiriol yn y gwaith.

Nid oedd y rhan fwyaf o’r achosion hyn yn ddigwyddiadau unigol gyda mwy na thair o bob pump o fenywod yn dweud eu bod wedi profi tri digwyddiad neu fwy o fwlio yn y gwaith, meddai’r undeb.

Cafodd y pôl ei gyhoeddi wrth i’r TUC rybuddio bod rhai ASau ac Arglwyddi Ceidwadol yn ceisio “difetha” deddfau newydd gyda’r nod o amddiffyn gweithwyr rhag aflonyddu rhywiol ac ymosodiad yn y gwaith.

Yn fwyaf aml, mae achosion o aflonyddu rhywiol, bwlio neu gam-drin geiriol yn digwydd yn y gwaith yn y gweithle, ond maen nhw hefyd yn digwydd dros y ffôn neu negeseuon testun ac ar-lein, trwy e-bost, ar gyfryngau cymdeithasol neu ar gyfarfod rhithiol, meddai’r TUC.

Mae’r arolwg yn canfod fod llai nag un o bob tair menyw sy’n dweud eu bod wedi profi aflonyddu rhywiol yn y gwaith wedi dweud wrth eu cyflogwr beth oedd yn digwydd.

'Dim lle i aflonyddu o unrhyw fath'

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol y TUC, Paul Nowak: “Dylai pob menyw fod yn ddiogel rhag aflonyddu rhywiol ond bob dydd rydym yn clywed straeon am aflonyddu rhywiol yn ein gweithleoedd.

“Rydyn ni’n gwybod bod llawer o fenywod mewn swyddi sy’n wynebu’r cyhoedd – fel gweithwyr manwerthu – yn cael eu cam-drin yn rheolaidd gan gwsmeriaid a chleifion.

“Does dim lle i aflonyddu rhywiol a bwlio mewn gweithleoedd modern.

“Addawodd gweinidogion ddod â deddfau newydd hirddisgwyliedig i mewn i atal aflonyddu rhywiol yn y gweithle a mynd i’r afael â cham-drin gan drydydd partïon fel cwsmeriaid a chleientiaid.

“Ond maen nhw nawr yn cuddio dan bwysau gan eu meinciau cefn eu hunain sy’n ceisio gohirio a diarddel yr amddiffyniadau newydd hanfodol hyn.”

Dywedodd llefarydd ar ran Canolfan Cydraddoldeb y Llywodraeth: “Does dim lle i aflonyddu o unrhyw fath. Mae'r Mesur Diogelu Gweithwyr yn ceisio cryfhau amddiffyniadau rhag aflonyddu yn y gweithle.

“Rydym yn ymwybodol o bryderon a godwyd gan rai seneddwyr am y cydbwysedd y mae’r Bil yn ei daro rhwng amddiffyn rhyddid barn a mynd i’r afael ag aflonyddu. Rydym wedi gwneud diwygiadau i’r Bil i fynd i’r afael â’r pryderon hyn ond byddwn yn astudio unrhyw welliannau yn y Senedd yn fanwl.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.