Newyddion S4C

Blog byw: Beth fydd effaith y Gyllideb arnoch chi?

Jeremy Hunt

Prif bwyntiau:

 • Bydd £180m ychwanegol i Gymru yn sgil gwariant pellach yn Lloegr.
 • Bydd £20m ychwanegol i drwsio morglawdd Caergybi.
 • Addo 'parth buddsoddi' newydd i Gymru a fydd yn cael £80m
 • Bydd y cymorth presennol ar gostau ynni yn parhau tan fis Mehefin.
 • Bydd y doll ar danwydd yn cael ei rewi am y flwyddyn nesaf.
 • Fydd yna ddim dirwasgiad eleni a bydd chwyddiant yn syrthio i 2.9% meddai'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (yr OBR).

 

13.34pm

Mae Jeremy Hunt wedi dod a'i araith i ben. Mae amlinelliad uchod a bydd yna ddigon yno i gnoi cil arno. Bydd datganiad Lywodraeth Cymru yn ddiweddarach yn amlinellu eu hymateb nhw. Rhai o'r prif gwestiynau sy'n codi:

 • Mae'r Canghellor wedi addo £180m ychwanegol i Gymru yn sgil gwariant pellach yn Lloegr, ond mae Llywodraeth Cymru wedi herio ffigyrau y Trysorlys yn y gorffennol. A fydd yr un peth yn digwydd eto?
 • Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi cymorth ychwanegol gyda chostau gofal plant dan dair oed yn Lloegr - a fydd cynnig tebyg yng Nghymru hefyd?
 • 'parth buddsoddi' newydd yng Nghymru a fydd yn cael £80m - a oedd Llywodraeth Cymru wedi cytuno i hyn ac yn ymwybodol ohono?
 • Y 'gwarant tafarndai Brexit' a fydd yn cadw y doll ar y ddiod gadarn mewn tafarndai 11c yn is na'r doll mewn archfarchnadoedd o fis Awst. Pa effaith fydd hyn yn ei gael yng Nghymru o ytyried fod Llywodraeth Cymru wedi gosod pris sylfaen ar werthu a chyflenwi alcohol yng Nghymru?

13.26pm

Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi cymorth ychwanegol gyda chostau gofal plant yn Lloegr - mae'n bwnc sydd wedi ei ddatganoli i Gymru a bydd rhaid disgwyl i weld beth fydd Llywodraeth Cymru eisiau ei wneud â'r arian ychwanegol.

13.23pm

Dywedodd y Canghellor ei fod am annog pobl dros 50 yn ôl i'r gwaith - ar ôl gosod esiampl drwy ddychwelyd o'r meinciau cefn 'er mwyn dechrau gyrfa newydd yn y byd ariannol'.

'Sut mae'n mynd?' oedd bloedd un o'r ASau gyferbyn.

13.16pm

Bydd ynni niwclear i gael ei ailddosbarthu fel ynni ‘amgylcheddol gynaliadwy’ meddai'r Canghellor, wrth grybwyll Ynys Môn unwaith eto.

Fe fydd hynny yn rhoi mynediad i ynni niwclear i'r un cymhellion i fuddsoddi ag ynni cynaliadwy.

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru yn hoff o'r syniad:

13.08pm

Ymunodd Robin Goch gyda'r wasg i wylio'r Canghellor yn camu allan o rif 11 Stryd Downing yn gynharach heddiw.

Image
Robin Goch

12.55pm

Bydd £20m i Gymru i drwsio morglawdd Caergybi a £180m arall yn sgil gwariant pellach yn Lloegr, meddai'r Canghellor.

Mae'n werth nodi fod Llywodraeth Cymru weithiau wedi anghytuno gyda Llywodraeth y DU am faint o arian newydd mae'n nhw'n ei gael.

Bydd 12 'parth buddsoddi' newydd yn cael eu creu ar draws y Deyrnas Unedig a fydd yn cael £80m yr un. Bydd un yng Nghymru medden nhw, ac yn cael ei greu mewn ardal lle mae yna brifysgol.

Fe fydd yn ddiddorol yn sgil y trafodaethau hirfaith ynglyn a'r Rhaglen Porthladd Rhydd yng Nghymru a ydi Llywodraeth Cymru wedi eu cynnwys yn y trafodaethau hyd yma.

12.46pm

Bydd y doll ar danwydd yn cael ei rewi am y flwyddyn nesaf.

Mae'r Canghellor hefyd wedi cyhoeddi "gwarant tafarndai Brexit" a fydd yn cadw y doll ar y ddiod gadarn mewn tafarndai 11c yn is na'r doll mewn archfarchnadoedd o fis Awst.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod pris sylfaen ar werthu a chyflenwi alcohol yng Nghymru felly bydd rhaid aros i weld pa effaith y bydd hyn yn ei gael ar brisiau yma.

Bydd £63m ar gyfer canolfanau hamdden yn Lloegr, a ddylai arwain at arian ychwanegol ar gyfer Cymru yn yr un modd a'r addewid o ragor o gefnogaeth ar gyfer gofal plant yn Lloegr.

12.40pm

Dyma'r Canghellor ar ei draed yn Nhŷ'r Cyffredin.

Image
Jeremy Hunt

 

12.33pm

Mae'r Canghellor Jeremy Hunt wedi agor ei araith gan ddweud fod economi'r Deyrnas Unedig "ar y llwybr cywir" a bydd yn "profi'r rheini sy'n ei amau yn anghywir".

Dywedodd nad yw'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (yr OBR) sydd yn asesu'r Gyllideb o safbwynt annibynnol bellach yn darogan dirwasgiad eleni.

Bydd chwyddiant yn syrthio i 2.9% erbyn diwedd y flwyddyn, meddai'r OBR.

Bydd adroddiad y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn cael ei gyhoeddi yn llawn am 14.30 GMT.

12.32pm

Dyma'r Prif Weinidog Rishi Sunak yn ateb cwestiynau gyda'i Ganghellor Jeremy Hunt wrth ei ochor.

Image
Rishi Sunak a Jeremy Hunt

12.23pm

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud fod “gwell economi” yn golygu y bydd y Canghellor Jeremy Hunt yn gallu cynnig rhagor o ofal plant am ddim yn Lloegr a chymorth pellach â biliau ynni.

Bydd y gwarant ar gostau ynni cartrefi yn cael ei ymestyn am dri mis arall.

Bydd hynny’n cadw’r uchafswm ar filiau ynni i gartrefi cyffredin ar £2,500 y flwyddyn. Nid fydd yn codi i £3,000 ym mis Ebrill fel oedd y bwriad yn wreiddiol.

12.10pm

Yn Nhŷ’r Cyffredin mae arweinydd yr wrthblaid Syr Keir Starmer wedi penderfynu arwain ar Gary Lineker yn hytrach na materion economaidd.

Dywedodd y Prif Weinidog Rishi Sunak mai mater i Gary Lineker a'r BBC oedd hynny a’i fod yn falch ei fod wedi ei ddatrys ac yn edrych ymlaen at wylio Match of the Day.

Yn y cyfamser mae mynegai stoc y FTSE 100 wedi syrthio i'w lefel isaf eleni yn sgil pryderon am yr economi wedi i Silicon Valley Bank fynd i ddwylo'r gweinyddwyr ddydd Gwener. Bu'n rhaid i'r Canghellor gamu i mewn ddechrau'r wythnos er mwyn gwerthu Silicon Valley Bank UK i HSBC.

12.05pm

Dyma'r Canghellor Jeremy Hunt ar ei ffordd i Senedd San Steffan er mwyn datgelu ei Gyllideb.

Image
Jeremy Hunt

12.00pm

Mae’r Canghellor Jeremy Hunt eisoes wedi addo y bydd y gyllideb yn hybu twf yn yr economi ac annog pobol yn ôl i’r gwaith.

Er bod y Trysorlys eisoes wedi datgelu rhai rhannau o’r gyllideb, er enghraifft cymorth gyda chostau gofal plant yn Lloegr, mae disgwyl cyhoeddiadau pellach o fewn y gyllideb hefyd.

Dyma fydd yn digwydd dros yr oriau nesaf:

 • Bydd cwestiynau'r Prif Weinidog am 12pm
 • Bydd y Gyllideb yn dilyn yn syth wedyn, tua 12.30pm
 • Bydd y Canghellor wedyn yn gadael ar gyfer cyfres o gyfweliadau teledu i’w darlledu brynhawn ma a heno
 • Fe fydd yna ddatganiad gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol am 2.30pm yn cynnwys eu hasesiad nhw o’r gyllideb
   

11.47am

Croeso i’n blog byw wrth i Jeremy Hunt baratoi i ddatgelu ei gyllideb gyntaf fel Canghellor.

Mae rywfaint o’r cynnwys wedi ei ddatgelu o flaen llaw ond bydd ansicrwydd ynglŷn â sut fydd rhai o’r cyhoeddiadau yn effeithio ar Gymru.

Un o’r cyhoeddiadau hyd yma yw y bydd help ychwanegol gyda chostau gofal plant yn Lloegr ond mae’r mater wedi ei ddatganoli i Gymru.

Mae gwariant ychwanegol yn Lloegr fel arfer yn golygu y bydd arian ychwanegol ar ei ffordd i Gymru – ond does dim sicrwydd y bydd Llywodraeth Cymru yn dewis ei wario ar yr un pethau.

Bydd rhai o’r cyhoeddiadau eraill yn effeithio ar bawb, fel ar ynni a budd-daliadau, sydd heb eu datganoli i Gymru.

Mae hynny yn golygu y bydd pobol yng Nghymru hefyd yn cael eu heffeithio gan y cyhoeddiad y bydd cymorth presennol ar gostau ynni yn parhau tan fis Mehefin.

Mae yna hefyd newid i’r ffordd y bydd pobol ar draws y DU yn derbyn budd-daliadau Credyd Cynhwysol.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.