Newyddion S4C

Steven Parsons

Dyn wedi cario ei dad-cu i’r Uned Achosion Brys am nad oedd ambiwlans ar gael

ITV Cymru 05/01/2023

Mae dyn wedi disgrifio’r foment “ysgytwol” pan gafodd ei orfodi i gario ei dad-cu trwy faes parcio ysbyty pan gafodd hwnnw ataliad ar y galon.

Fe gafodd Steven Parsons, o Fynwy, wybod nad oedd yna ambiwlansys ar gael i gludo Bernard Saunders, 83, i’r Uned Achosion Brys a bod yn rhaid iddo ei yrru yno ei hun.

Fodd bynnag, pan wnaethon nhw gyrraedd, fe gafodd Mr Saunders ataliad ar y galon ym maes parcio’r Uned Achosion Brys. Fe wnaeth e oresgyn y digwyddiad, ond mae e yn yr ysbyty o hyd yn derbyn gofal meddygol.

Dywedodd Mr Parsons ei fod e’n credu petai ambiwlans ar gael i gludo ei dad-cu a rhoi ocsigen iddo, ni fyddai wedi dioddef ataliad ar y galon.

Fis Rhagfyr 27, dywedodd Mr Saunders wrth ei ŵyr ei fod yn dioddef o “boenau tynn yn y frest,” ond nid oedd e’n gallu cael doctor i ddod i’w weld. 

Ffoniodd Mr Parsons 111 gan orfod disgwyl dwy awr ar y ffôn cyn cael ateb, dim ond i gael gwybod nad oedd yna ddoctoriaid ar gael i ymweld â Mr Saunders. 

Y noson honno, fe wnaeth Mr Saunders gwympo. 

“Fe wnaeth mam-gu weiddi arnaf i, fe wnes i ruthro draw a’i weld yn trial siarad. Doedd e ddim yn siarad yn glir, roedd ei wyneb yn llwyd, ac roeddwn i’n gallu dweud fod rhywbeth yn bendant ddim yn iawn,” meddai Mr Parsons wrth ITV Cymru Wales.

“Fe wnes i ffonio 999, ac yna dywedon nhw eu bod nhw ddim yn gallu trefnu ambiwlans, eu bod nhw’n sori, a bod yn rhaid i mi ei gludo fy hun.”

‘Rhyddhad’

Dywedodd Mr Parsons ei fod wedi gyrru i Uned Achosion Brys Ysbyty Athrofaol y Faenor, ond bod ei dad yn cael trafferth i gerdded rhwng y car a’r adeilad. 

“Dechreuodd e ddweud, ‘alla’i ddim mynd ymhellach.’ Fe wnes i ei gario mor bell ag oeddwn i’n gallu mynd, fe wnes i weiddi am help a rhedodd nyrs draw. 

“Fe wnaethon nhw roi cadair olwyn iddo a’i ruthro yn syth i’r Uned Achosion Brys. 

“Y peth nesaf, fe wnaethon nhw fynd â fi i’r ystafell ochr, daeth nyrs mewn i’r ystafell a dweud wrthyf ei fod wedi cael ataliad ar y galon.”

Dywedodd Mr Parsons fod y tîm meddygol wedi dod o hyd i glot ar ysgyfaint Mr Saunders wnaeth flocio falf i’w galon. 

“Fe wnes i wir deimlo rhyddhad gwirioneddol i wybod ei fod e dal gyda ni,” meddai Mr Parsons.

“Ddylai neb fod mewn sefyllfa i gario un o’i anwyliaid ar draws maes parcio pan ydych yn meddwl eu bod nhw wedi mynd.”

‘Ymddiheuro’

Dywedodd Mr Parsons ei fod e a’i dad-cu eisiau diolch i holl staff Ysbyty’r Faenor am eu cymorth, gyda Mr Parsons yn rhoi clod i un nyrs yn benodol am “achub” bywyd ei dad-cu.

Mae yna ymchwiliad llawn yn cael ei wneud i’r amgylchiadau ynghylch y digwyddiad.

Mae Jeff Morris, Pennaeth Gwasanaethau Meddygol Brys i ranbarth canolbarth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, wedi “ymddiheuro’n ddwys” i Mr Parsons a’i dad-cu.

“Nid yw hyn yn lefel o wasanaeth mae unrhyw un ohonom yn dymuno ei chynnig, ond mae’r galw wedi bod mor uchel nad oes yna opsiwn arall ond gofyn i rai cleifion deithio eu hunain i’r ysbyty, fel roedd y teulu hwn wedi profi. 

“Rydym yn deall yn llwyr fod hyn yn ofidus ac yn bryderus i gleifion, teuluoedd a gofalwyr, ond mae hi weithiau yn opsiwn mwy amserol na disgwyl am ambiwlans pan rydym yn gwybod bod yr amser aros yn debygol o fod yn sylweddol.”

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, sy’n gyfrifol am Ysbyty Athrofaol y Faenor, ei fod yn profi “galw digynsail” ac amseroedd aros hir am wasanaethau. 

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd: “Rydym yn gofyn am eich cefnogaeth i ddefnyddio ein gwasanaethau yn addas i’n helpu i drin y cleifion mwyaf sâl cyn gynted â phosib. Os nad ydych yn siŵr ble i fynd, gwiriwch eich symptomau gyda’r gwiriwr symptomau ar-lein neu ffoniwch 111 os gwelwch yn dda.

“Mae ein hunedau anafiadau man yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Ysbyty Neuadd Nevill ac Ysbyty Ystrad Fawr ar agor trwy gydol gwyliau’r banc ac maen nhw yno i drin amrywiaeth o anafiadau man, gan gynnwys llosgiadau man, sigiadau a brathiadau. Ewch at yr Adran Frys pan yn hollol angenrheidiol yn unig os gwelwch yn dda, a byddwch yn barod i aros yn hir os ydych yn ymweld.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.