Newyddion S4C

Angen 'gwelliannau ar unwaith' ar uned achosion brys Ysbyty'r Faenor

Angen 'gwelliannau ar unwaith' ar uned achosion brys Ysbyty'r Faenor

NS4C 10/11/2022

Mae angen "gwelliannau ar unwaith" ar uned achosion brys Ysbyty'r Faenor yng Nghwmbran, yn ôl adroddiad newydd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC). 

Yn ôl yr adroddiad a gafodd ei gyhoeddi ddydd Iau, nid oes gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan "drefniadau digonol" er mwyn sicrhau fod gofal iechyd diogel yn cael ei gynnig. 

Fe wnaeth AGIC gwblhau arolygiad heb rybudd yn adran achosion brys yr ysbyty yn ystod tri diwrnod ym mis Awst eleni, a daethant i'r farn nad oedd cleifion yn gallu cael "gofal o safon dderbyniol" yno. 

Roedd y pryderon hyn yn cynnwys risg o groes-halogi mewn ardaloedd megis y 'coridor Covid' yn ogystal â chanfod meddyginiaethau oedd wedi dyddio. 

Er fod y cleifion a wnaeth siarad gyda'r arolygwyr yn canmol ymroddiad staff yr adran, roedd nifer ohonynt yn feirniadol am amseroedd aros yr uned. 

'Testun pryder'

Yn sgil yr ymweliad, mae'r AGIC wedi datgan nifer o welliannau er mwyn sicrhau "gofal urddasol ac amserol i'r cleifion."

Mae'r rhain yn cynnwys adnewyddu'r ystafell aros, sydd ar hyn o bryd yn fach ac yn gyfyng, ac roedd rhai cleifion wedi bod yn aros ar gadeiriau anghyffordus neu yng nghefn ambiwlans am nifer o oriau. 

"Hyd nes y gellir gwella llif y cleifion i mewn i'r adran a thrwyddi, bydd y bwrdd iechyd yn ei chael hi'n anodd ymdrin â nifer o'n pryderon," meddai'r adroddiad. 

Dywedodd Prif Weithredwr AGIC, Alun Jones, fod "canfyddiadau ein harolygiad yn destun pryder sylweddol ac rydym wedi erfyn ar y bwrdd iechyd i gymryd camau i wella'r prosesau a'r systemau sydd ar waith yn yr adran achosion brys er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael gofal diogel, amserol ac effeithiol.

"Gobeithio y bydd yr adroddiad hwn yn cyflymu'r camau a gymerir er mwyn ysgogi gwelliannau amserol. Byddwn yn gweithio'n agos gyda'r bwrdd iechyd i sicrhau y caiff gwelliannau cadarn eu gwneud ac y ceir tystiolaeth o'r gwelliannau hynny."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: "Fel pob ysbyty ledled Cymru a'r DU, mae Ysbyty Athrofaol y Faenor yn parhau i wynebu heriau eithriadol oherwydd prinder staff, cynnydd yn y galw ac ôl-effeithiau'r pandemig Covid-19 ar iechyd pobl. Rydym yn gweithio'n galed i wella profiad claf sy'n ymweld â'r ysbyty.

"Rydym yn cydnabod bod problemau'n ymwneud ag ardal aros yr Adran Achosion Brys, ond hoffem sicrhau pobl bod adeiladu eisoes ar waith i gynyddu capasiti yn yr ardal hon."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.