Newyddion S4C

Ysgol Bro Penfro

Cymeradwyo cynllun i godi ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Sir Benfro

NS4C 28/10/2022

Mae cynllun i godi ysgol gynradd Gymraeg newydd ym Mhenfro wedi ei gymeradwyo. 

Fe fydd Ysgol Gymraeg Bro Penfro yn darparu addysg i 210 o ddisgyblion rhwng pump ac 11 oed yn ogystal â 30 lle mewn meithrinfa a Chylch Meithrin ar gyfer plant dan dair oed.

Cafodd y cynlluniau gwreiddiol ar gyfer yr ysgol eu cymeradwyo gan Gyngor Sir Benfro ym mis Hydref yn 2020. 

Ym mis Hydref 2022, cafodd cynnydd yng nghost y prosiect o £6.65m i £13.9m ei gymeradwyo gan gabinet y cyngor. 

Yn sgil y newid yma, fe wnaeth chwe chynghorydd sir gyfeirio'r penderfyniad at at y pwyllgor craffu er mwyn trafod effaith posib symud i "safle llai heriol".

Yn wreiddiol, roedd yr holl prosiect i fod i'w ariannu gan grant gan Lywodraeth Cymru, ond yn sgil y cynnydd mewn cost mae disgwyl i'r cyngor dalu dros £3m tuag at y costau. 

Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Craffu ddydd Gwener, dywedodd y Cynghorydd Jacob Williams y dylai'r penderfyniad gael ei ail-ystyried gan y Cyngor Llawn gan na fyddai'r costau i gyd wedi eu hariannu gan grant.

Ond yn ôl yr aelod â chyfrifoldeb dros Addysg a'r Gymraeg, y Cynghorydd Guy Woodham, fe allai prosiectau'r dyfodol, ac addysg disgyblion y sir, fod yn y fantol pe na bai aelodau'n cytuno i'r newidiadau o ran y gost.

Fe wnaeth pedwar aelod o'r pwyllgor bleileisio i oedi cynlluniau gwreiddiol y cabinet, gyda wyth aelod yn pleidleisio i fwrw ymlaen gyda'r cynllun fel ag y mae. 

Yn sgil y bleidlais, mae disgwyl y bydd gwaith adeiladu yn dechrau ar yr ysgol newydd ym mis Mai 2022, gyda'r bwriad o agor y safle erbyn mis Meidi 2023. 

Fe fydd yr ysgol yn cymryd lle'r ddwy ffrwd sydd ar gynnig yn Ysgol Gelli Aur. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.