Newyddion S4C

Tad Logan Mwangi ddim yn gwybod fod ei fab ar gofrestr amddiffyn plant

Tad Logan Mwangi ddim yn gwybod fod ei fab ar gofrestr amddiffyn plant

NS4C 28/06/2022

Mae tad biolegol Logan Mwangi wedi dweud y dylai fod wedi cael gwybod bod ei fab wedi bod ar y gofrestr amddiffyn plant.

Cafodd y bachgen pum mlwydd oed ei lofruddio yn Sarn, Pen-y-bont ar Ogwr, ym mis Gorffennaf y llynedd.

Cafodd mam y bachgen, Angharad Williamson, ei lys dad, John Cole a bachgen 14 oed na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, eu canfod yn euog o lofruddiaeth ar ddiwedd achos llys ym mis Ebrill eleni.

Roedd enw Logan ar y gofrestr amddiffyn plant ond roedd wedi cael ei dynnu oddi arni fis cyn iddo farw.

Doedd ei dad, Ben Mwangi, ddim yn ymwybodol fod Logan wedi bod ar y gofrestr.

Image
Logan Mwangi
Logan Mwangi.

Wrth siarad ar raglen ‘Llofruddiaeth Logan Mwangi’ ar S4C nos Iau, mae Mr Mwangi yn dweud y dylai’r gwasanaethau cymdeithasol roi gwybod i rieni yn ei sefyllfa ef os oes yna berygl i blentyn:

“Os allai stopio hyn rhag digwydd i unrhyw un arall, yna hynny fydd y peth mwyaf positif.

“Yr atgof sydd yn aros yn y cof ohono yw jest bachgen bach hapus oedd yn fy ngalw yn dadi,” meddai.

Mae adolygiad ymarfer plant wedi dechrau ymchwilio i weld pa wersi sydd i’w dysgu yn dilyn llofruddiaeth Logan. Yn gyfreithiol, caiff adolygiadau o’r math yma eu cynnal pan mae plentyn yn marw ac mae’n hysbys, neu mae amheuaeth, fod y plentyn wedi ei gam-drin neu ei esgeuluso.

Roedd gweithiwr cymdeithasol wedi ymweld â chartref Logan ddiwrnod cyn iddo farw ond ni chafodd weld y bachgen.

Roedd Angharad Williamson a John Cole wedi dweud fod Covid-19 arno.

Mae Ben Mwangi’r credu y byddai wedi gwneud pob ymdrech i symud ei fab o’r sefyllfa petai ganddo’r holl wybodaeth ar y pryd: “Fe fydden ni mae’n siŵr wedi trio ei gymeryd e o na. Pam na wnaethon nhw rywbeth i wneud yr awyrgylch yn saff iddo? Yn amlwg doedd e ddim.”

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi dweud eu bod yn cymryd rhan yn yr adolygiad ac nad yw hi yn briodol iddyn nhw wneud sylw pellach nes bod yr adolygiad wedi dod i ben.

Bu farw Logan ar ôl iddo dderbyn ergyd drom. Roedd ganddo anafiadau mewnol a gwaedu o gwmpas yr ymennydd yn ogystal â 56 o gleisiau ar ei gorff.

Image
S4C

Yn y rhaglen mae dau o swyddogion yr heddlu oedd yn ymwneud â’r achos yn siarad am sut y daethon nhw i ddarganfod beth ddigwyddodd i Logan.

Yn ôl adroddiad y patholegydd, mae’n bosib y gellid bod wedi achub Logan Mwangi pe bai wedi cael cymorth meddygol mewn pryd. Meddai'r Swyddog Cyflwyno Ymchwil, Huw Griffiths: “Os bydde nhw wedi mynd a Logan i'r ysbyty neu galw 999 am yr ambiwlans, dim fel nath hi galw 999 am yr heddlu (Angharad Williamson).

“Odd 80% o siawns bydde Logan gyda ni heddi. Nawr, mae hwnna'n drist iawn i feddwl, un galwad ffôn a bydde Logan gyda ni heddi.”

Yn ôl y Ditectif Sarjant Ed Griffith, oedd yn arwain y tîm cyfweliadau, mae’r achos yn un sydd wedi cael effaith arno:

“Mae'r achos hyn yn un o'r gwaetha wi wedi delio da. Mae llofruddiaeth gyda plant wastad yn galed iawn..bydd hwn yn meddwl fi am byth.”

Mae’r rhaglen yn codi’r llen ar y ffordd y gwnaeth yr heddlu gasglu tystiolaeth er mwyn i Wasanaethau Erlyn y Goron fod mewn sefyllfa i gyhuddo mam Logan, ei lys dad a’r bachgen 14 oed o lofruddiaeth.

Ar y rhaglen mae lluniau teledu cylch cyfyng yn cael eu dangos, deunydd fideo o gamerâu gwisg y swyddogion heddlu a chyfweliadau’r heddlu yn holi Angharad Williamson a John Cole.

Mae’r rhaglen hefyd yn manylu ar y gwaith fforensig gafodd ei gynnal yn ystod yr ymchwiliad i lofruddiaeth Logan.

‘Llofruddiaeth Logan Mwangi’ ar S4C nos Iau am 21:00.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.