Covid-19: 'Angen gwneud mwy’ i frechu plant iau, yn ôl meddyg blaenllaw

Covid-19: 'Angen gwneud mwy’ i frechu plant iau, yn ôl meddyg blaenllaw

Newyddion S4C

Mae angen brechu plant ysgol os am leihau bygythiad coronafeirws ymhellach yn ôl un o brif feddygon Cymru.

Mae Dr Simon Barry yn gyfrifol am iechyd resbiradol a phroblemau anadlu.

Dywedodd er nad yw plant eu hunain yn debygol o fod yn sâl o ganlyniad i Covid-19, byddai eu brechu rhag y feirws yn gwarchod pobl eraill.

Dywedodd Dr Barry: “Nid yw'r plant eu hunain yn debygol o fynd yn sâl eu hunain oherwydd rydyn ni'n gwybod pan rydych chi'n ifanc eich bod chi'n cael eich amddiffyn yn gymharol dda.

“Ond [gyda’r brechiad] byddan nhw'n lleihau'r risg i bobl eraill”.

Image
Dr Simon Barry
Mae Dr Simon Barry yn gyfrifol am iechyd resbiradol a phroblemau anadlu.

‘Angen gwneud mwy’

Mae Dr. Barry argymell bod plant mor ifanc â 12 oed yn cael y brechlyn.

Ychwanegodd: “Mae angen i ni wneud mwy o'r hyn y mae'r Ewropeaid yn ei wneud nawr, sef brechu plant iau oherwydd bydd y feirws yn lledaenu mewn ysgolion.

“Mae gennym ni gyfnod o amser dros yr haf lle mae pobl i ffwrdd o'r ysgol ond pan fyddant yn dychwelyd heb gael eu brechu bydd y feirws yn lledaenu”

Daw sylwadau Dr Barry yn dilyn cyhoeddiad y corff sy'n rheoleiddio meddyginiaeth bod brechlyn Moderna yn ddiogel ar gyfer plant mor ifanc â 12 oed.

Ond ar hyn o bryd does yna ddim bwriad i'w brechu nhw oni bai fod angen gwneud hynny am resymau iechyd.

Eglurodd Dr Eleri Davies o Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae’r JCVI yn edrych ar y data ynglŷn â effeithiau yr haint a’r brechlyn mewn plant ar hyn o bryd. Fe fydd y JCVI yna yn rhoi cyngor i lywodraethau’r Deyrnas Unedig fel bod nhw’n gallu gwneud penderfyniad”.

Image
Lia Huws
Mae Lia Huws, 17, newydd gael ei brechu i'w hamddiffyn rhag Covid-19.

 Brechu plant cymwys dros yr haf

Un sydd ar fin cael ei brechlyn cyntaf yw Lia Huws o Ynys Môn.

Mae Lia yn 17 ac yn rhan o glwb ffermwyr ifanc Bodedern.

Mae’n cydymdeimlo â phryderon pobl ifanc am gael y brechlyn ond yn mynd i gael e beth bynnag.

Dywedodd wrth raglen Newyddion S4C: “Dwi yn mynd i gael y brechlyn pnawn 'ma a, i ddeud y gwir dwi wedi bod yn itha pryderus o gael o, fatha lot o bobl rili.

“Dwi wedi cael Covid ym mis Rhagfyr ac maen nhw'n deud bod pobl sy' wedi cael Covid yn fwy tebygol o fod yn sâl ar ôl o a ballu.

“Ond dwi'n bryderus ond hefyd dwi'n gyffrous 'cause ‘mond bach o annwyd ydi o rili ynde, wel i ni gobeithio anyway”.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Bydd pob person 16 a 17 oed yng Nghymru wedi derbyn eu cynnig o frechlyn Covid erbyn diwedd yr wythnos hon.

“Yn unol â chanllawiau JCVI mae byrddau iechyd wedi dechrau gwahodd plant cymwys rhwng 12 a 15 oed i gael eu brechu.

“Rydyn ni eisiau i gynifer o'r bobl ifanc hyn gael eu brechu cyn i'r tymor ysgol newydd ddechrau”.