‘Mannau gwan sylweddol’ mewn triniaeth a gofal strôc

NS4C

Mae angen gwneud mwy i wella’r ymchwil o amgylch strôc yn ôl dioddefwyr. 

Mae o gwmpas 7,400 o strociau yn digwydd yng Nghymru bob blwyddyn, gyda dros 70,000 o oroeswyr. 

Daw’r alwad wrth i’r Gymdeithas Strôc a goroeswyr weithio ynghyd i gyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer ymchwil y dyfodol. 

Ymhlith y blaenoriaethau mae dod i ddeall a chynnig cefnogaeth emosiynol i ddioddefwyr. 

Mae Garry Rees o Dredegar yn parhau i fyw gydag effeithiau ei strôc nôl ym mis Rhagfyr 2019.

Dywed fod hi’n “cymryd llawer iawn mwy o amser imi deipio neu decstio yn awr.”

“Does neb yn gweld yr holl feddwl mewnol a’r gwaith rwyf yn gorfod ei wneud.

“Maen nhw ond yn gweld y canlyniad ar y diwedd,” meddai. 

Fe wnaeth y digwyddiad effeithio ar ei iechyd meddwl, ac fe’i cyflwynwyd i grwpiau cymorth y Gymdeithas Strôc. 

Image
Garry Rees yn chwarae jig-so
Mae Garry Rees yn gobeithio y bydd ffordd yn y dyfodol o ganfod strôc cyn iddi ddigwydd. 

Yn ôl ffigyrau Cyngor Ymchwil Feddygol y Deyrnas Unedig, mae £30m o arian ymchwil iechyd cyhoeddus ac elusennol yn cael ei wario ar strôc.

Mae’r Gymdeithas Strôc yn dadlau fod hyn yn gyfwerth â £25 am bob person sy’n goroesi strôc, o’i gymharu â £161 ar gyfer pob person sy’n byw â chanser.

‘Rhaid gweithredu’

Dywedodd Juliet Bouverie, Prif Weithredwr y Gymdeithas Strôc: “Er gwaethaf datblygiadau arloesol enfawr dros y 10 mlynedd diwethaf, gwyddom yn awr lle mae yna fannau gwan sylweddol o ran triniaeth a gofal.

“Gyda’r disgwyl y bydd nifer y bobl sy’n cael strociau’n cynyddu - y darogan yw y gallai nifer y bobl sy’n goroesi strôc sy’n 45 oed a hŷn gynyddu i 1.4 filiwn yn 2025 ac i 2.1 filiwn yn 2035, gallai nifer y goroeswyr strôc yng Nghymru gynyddu dros 50% yn ystod yr ugain mlynedd nesaf - mae’n rhaid inni weithredu yn awr a buddsoddi yn yr ymchwil fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf i fywydau pobl yr effeithir arnynt gan strôc.”

Fe wnaeth 1,400 o bobl sydd wedi’u heffeithio gan strôc -  ynghyd a gweithwyr proffesiynol yn y maes -  gymryd rhan yn yr ymchwil.

Ymhlith y prif flaenoriaethau ar gyfer ymchwil mae ymyriadau i atal strôc, a deall a rhoi triniaeth i broblemau meddyliol ac emosiynol.