Newyddion S4C

M4 Port Talbot

Camau gorfodi cynllun 50mya ar yr M4 yn dod i rym

NS4C 17/11/2022

Bydd y camau gorfodi cynllun 50mya ar yr M4 ger Casnewydd yn dod i rym ddydd Iau. 

Mae hyn yn golygu y gallai modurwyr sy'n teithio yn gyflymach na 50mya rhwng cyffordd 24 a chyffordd 28 ar y draffordd dderbyn dirwy. 

Daw hyn fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru er mwyn gwella ansawdd aer ar rai o'r ffyrdd sy'n cynhyrchu'r llygredd mwyaf yng Nghymru.

Mae hefyd wedi ei dargedu er mwyn lleihau tagfeydd yn ogystal â gwella diogelwch ar yr ardal yma o'r M4. 

Ers i'r terfynau cyflymder amgylcheddol ddod i rym mewn pum ardal gwahanol ar hyd a lled Cymru, mae'r lefelau nitrogen deuocsid wedi gostwng yn yr ardaloedd. 

Cafodd mesurau gorfodi eu gweithredu mewn pedair ardal ym mis Hydref y llynedd, gyda'r pumed yn agor heddiw rhwng cyffordd 24 a chyffordd 28 ar yr M4. 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, sydd â chyfrifoldeb dros Drafnidiaeth, fod Llywodraeth Cymru yn ymwybodol "nad yw terfynau cyflymder arafach yn ddewis poblogaidd, ond mae angen i ni wneud pethau'n wahanol a bod yn fentrus i gael unrhyw obaith o fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd".

"Mae'n amlwg bod y terfynau cyflymder rydyn ni wedi'u cyflwyno ar ein ffyrdd mwyaf llygredig yn gweithio - mae'r canlyniadau'n dangos hynny’n glir - ond mae cydymffurfio â'r terfynau hyn yn hanfodol os ydym am gyflawni'r gostyngiadau y mae angen i ni eu gwneud yn yr amser byrraf posibl," meddai.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Michael Richards o Heddlu Gwent fod "pob un o'r pedwar Heddlu yng Nghymru yn cefnogi camau gorfodi'r terfynau cyflymder hyn",

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.