Newyddion S4C

Senedd Cymru

Cyhuddo Llywodraeth y DU o 'gipio pwerau' datganoledig Senedd Cymru

NS4C 23/09/2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o ddefnyddio deddfwriaeth newydd i geisio "cipio pwerau" datganoledig. 

Yn ôl Llywodraeth Cymru, gall y Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Diwygio a Dirymu) alluogi i Lywodraeth y DU ddeddfu mewn meysydd sydd wedi'u datganoli heb gydsyniad y Senedd. 

Cafodd y bil ei gyhoeddi yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Iau. 

Pwrpas y bil yw cael gwared â chyfreithiau o fewn system y DU sydd yn deillio o'r Undeb Ewropeaidd. 

Ond, mae Llywodraeth Cymru yn honni y gall y bil rhoi grym i San Steffan ddiddymu cyfreithiau o fewn meysydd sydd bellach wed'i'u datganoli. 

Yn ôl Llywodraeth Cymru, gall cyfreithiau ac amddiffyniadau allweddol ddiflannu o system gyfreithiol Cymru heb gytundeb y Senedd erbyn diwedd 2023. 

Mae'r Cwnsler Cyffredin, Mick Antoniw, bellach wedi ysgrifennu at Jacob Rees-Mogg, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, er mwyn mynegi pryderon dros y ddeddfwriaeth newydd.

"Fel y mae wedi'i drafftio ar hyn o bryd, gallai'r ddeddfwriaeth hon olygu bod Gweinidogion Llywodraeth y DU yn cael awdurdod dilyffethair i ddeddfu mewn meysydd datganoledig – a hynny’n groes i'r setliad datganoli a sefydlwyd yn ddemocrataidd," meddai Mr Antoniw, sydd hefyd yn Weinidog y Cyfansoddiad. 

"Mae hefyd yn peri risg o ostwng safonau mewn meysydd pwysig gan gynnwys cyflogaeth, iechyd a'r amgylchedd."

"Rydym yn siomedig bod y Bil wedi cyrraedd y cam hwn gyda chyn lleied o drafod â Llywodraeth Cymru ynglŷn â'i agweddau pwysicaf, ac rydym yn galw ar Lywodraeth y DU i sicrhau'r newidiadau deddfwriaethol a fydd yn sicrhau bod statws cyfansoddiadol a setliad datganoli Cymru yn cael eu parchu a'u cadw."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: "Mae Llywodraeth y DU yn ymrwymo i barchu'r gwledydd datganoledig a byddwn bob tro yn ceisio am ganiatâd cyfreithiol o'r Senedd.

"Rydym yn deall pwysigrwydd o sicrhau bod y bil yn gweithio i bob rhan o'r DU. Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymry trwy'r broses o basio'r bil trwy San Steffan, fel yr oeddem cyn inni gyflwyno'r bil."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.