Newyddion S4C

Cyfleusterau pêl-droed ar lawr gwlad 'angen mwy o fuddsoddiad'

Cyfleusterau pêl-droed ar lawr gwlad 'angen mwy o fuddsoddiad'

Newyddion S4C 15/06/2022

Mae safon cyfleusterau pêl-droed Cymru yn "wael o'u cymharu â gwledydd eraill yn Ewrop", medd Cymdeithas Bêl-droed Cymru. 

Yn ôl Ymddiriedolaeth CBDC, diffyg buddsoddiad dros nifer o flynyddoedd sydd ar fai.

Mae Aled Lewis, Pennaeth Datblygu Pêl-droed, nawr yn galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi i godi safonau cyfleusterau er mwyn i ragor ohonynt gael eu creu.

"Mae angen i ni sicrhau bod pobl yn mwynhau'r profiad o chwarae," meddai

"Bydd hynny'n arwain at gyfleusterau gwell, ystafelloedd newid gwell a chaeau sy'n llawer gwell."

Image
Aled Davies
Yn ôl Aled Lewis, mae angen gwella'r cyfleusterau ar lawr gwlad

Mae Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru Noel Mooney wedi dweud yn ddiweddar bod angen buddsoddiad o £300m mewn cyfleusterau ar lawr gwlad.

"Y peth cyntaf i mi sylweddoli oedd y cyfleusterau llawr gwlad trydydd byd sydd gennym ar draws y wlad," dywedodd. 

"Cefais sioc i fod yn onest gyda chi, mae 953 o glybiau a nifer ohonynt yn chwarae mewn amodau gwael iawn. Felly roeddwn i wedi fy nychryn i fod yn onest, pan welais hynny."

'Angen buddsoddi'

Mae Clwb Pêl-droed Maesglas yn chwarae yn ail adran Cynghrair Costcutter Ceredigion. Ers 2004 mae'r tîm wedi bod yn defnyddio 'container' fel ystafell newid.

Ond wedi i safon y cyfleusterau ddirywio dros y blynyddoedd mae chwaraewyr nawr yn dewis newid y tu allan, a chael cawod gartref.

Barry Jones yw rheolwr y tîm cyntaf. Dywedodd wrth raglen Newyddion s4c: "Y gordyfiant o amgylch y cae yw un o'r prif broblemau."

Yn ystod un gêm, gall Clwb Pêl-droed Maesglas golli hyd at saith neu wyth pêl. Ond yr ystafelloedd newid yw'r broblem fwyaf:

"Gallwch weld y llwydni ar y to," ychwanegodd.

"Dyw hwn ddim y strwythur mwyaf diogel chwaith. Mae tyllau yn y waliau. Y toiledau hefyd, gallwch weld cyflwr rheini. Mae'r gaeaf yn hunllef llwyr gyda dŵr yn dod drwodd.

Image
CPD Maesglas
Mae CPD Maesglas wedi dioddef gyda chyfleusterau gwael

Mae angen buddsoddi arian mawr yn y clwb i geisio gwella pethau meddai Mr Jones:

"Mae'r dyfodol yn eithaf llwm gan nad yw pethau'n mynd i wella'n gyflym. Mae'n dibynnu'n llwyr ar arian. Os na chawn ni'r cymorth ariannol, yna bydd pethau ond yn gwaethygu yma."

Gall clybiau fel Maesglas nawr wneud cais am grant drwy raglen Cronfa Cyfleusterau Llawr Gwlad Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Mae rhan gyntaf y cynllun wedi dyfarnu £3.2m i 48 o brosiectau ledled y wlad.

Ar gyfartaledd mae'r gronfa yn dyfarnu £63,000 i brosiectau. Clwb Chwaraeon Cymunedol Cwm Welfare yn Rhondda Cynon Taf sydd wedi derbyn y swm mwyaf gan wario £252,000 ar gyfleusterau newid ac ystafelloedd cymunedol newydd.

Fe wnaeth CPD Maesglas gais am £9,000, yn bennaf i fuddsoddi mewn peiriant torri gwair newydd. Ond mae Barry Jones yn teimlo'n rhwystredig ar ôl methu â chael ceiniog. 

"Byddai cael peiriant torri gwair yn help mawr i fod yn onest." meddai.

"Ond cafodd ein cais ei wrthod ac mae hynny'n siom mawr. Rydyn ni i gyd yn gweithio'n galed iawn yn y clwb, ond heb y gefnogaeth mae'n teimlo ar adegau fel petaech chi'n curo'ch pen yn erbyn wal frics."

Image
Barry Jones
Mae Barry Jones yn rhwystredig ar ôl methu allan ar y grant

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn bwriadu cyhoeddi cam nesaf y grantiau yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ond mae Rhys Lewis o Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn dweud bod angen llawer mwy o fuddsoddiad i gyrraedd y £300m sydd ei angen:

"Mae angen mwy o arian arnom, ac ymrwymiad dros nifer o flynyddoedd i sicrhau bod safon ein cyfleusterau yn gwella.

"Mae angen i ni weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid, o Lywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan, i FIFA ac UEFA er mwyn cau'r bwlch o ran cyllid ar lawr gwlad."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod "buddsoddi mewn cyfleusterau ar lawr gwlad yn ymrwymiad allweddol yn ein Rhaglen Lywodraethu.

"Rydym wedi dyrannu cyllideb o £24m ar gyfer y tair blynedd nesaf, mae hyn yn ychwanegol i'r £13.2m y llynedd, i sicrhau gwelliannau sy'n allweddol i gynyddu cyfranogiad ar draws pob camp."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.