Newyddion S4C

Protestiadau'r mudiad Mae Bywydau Du o Bwys

Cynlluniau i wneud Cymru yn 'genedl wrth-hiliol' erbyn 2030

NS4C 07/06/2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynlluniau i wneud Cymru yn "genedl wrth-hiliol" erbyn 2030. 

Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol yn amlinellu camau i fynd i'r afael â hiliaeth systemig. 

Yn seiliedig ar brofiadau pobl Du, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol,  mae'r cynllun yn ceisio ystyried sut mae hiliaeth yn dylanwadu ar bolisïau a sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu. 

Mae nifer o feysydd wedi'u cynnwys o fewn y cynllun, gan gynnwys iechyd, addysg a diwylliant, lle mae'r Llywodraeth wedi nodi bod angen newid er mwyn bod yn wrth-hiliaeth. 

Bydd y cynllun hefyd yn ceisio hybu arweinyddiaeth a chynrychiolaeth o fewn Llywodraeth Cymru ac ar draws gwasanaethau cyhoeddus. 

Wrth gyhoeddi'r cynllun ddydd Mawrth, dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt, fod y cynllun yn ceisio sicrhau bod profiadau pobl ethnig lleiafrifol yn "cael eu clywed." 

“Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol wedi’i seilio ar werthoedd Gwrth-hiliaeth, ac yn galw am gymryd camau o ran ein polisïau a'n ffyrdd o weithio, yn hytrach na rhoi'r baich ar bobl ethnig leiafrifol i weithredu eu hunain," meddai. 

"Rydyn ni’n benderfynol o sicrhau nad mater o ddweud y pethau iawn yn unig yw hyn. Mae’r Cynllun yn alwad i weithredu, yn gynllun all gyflawni o ddifri ar gyfer pobl ethnig leiafrifol."

"Bydd y camau gweithredu a nodir yn y Cynllun yn helpu i hyrwyddo marchnad gyflogaeth decach, system addysg a hyfforddiant decach, sicrhau cyfleoedd a chanlyniadau mwy cyfartal mewn iechyd a gwasanaethau cymdeithasol eraill, a sicrhau dinasyddiaeth weithredol.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.