Ysgolion a cholegau i dderbyn cyllid newydd wrth i ddysgwyr ddychwelyd

ITV Cymru 05/01/2022

Bydd ysgolion a cholegau yn derbyn cyllid newydd wrth i fyfyrwyr a disgyblion ddychwelyd ar gyfer tymor y Gwanwyn.

Bydd £103 miliwn yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ysgolion wrth iddynt ddychwelyd.

Bydd £50 miliwn yn dod drwy awdurdodau lleol gan roi cymorth i ysgolion i wneud gwaith atgyweirio a gwella, yn arbennig o ran mesurau iechyd a diogelwch gan gynnwys gwella awyru.

Bydd £45 miliwn o gyllid refeniw yn helpu i gefnogi cyllidebau ysgolion, i'w helpu i ymateb i effeithiau parhaus y pandemig.

Bydd £8 miliwn ychwanegol yn cael ei ddarparu i golegau addysg bellach, er mwyn sicrhau parhad addysg mewn ffordd ddiogel.

Wrth gyhoeddi'r cyllid, dywedodd y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg Jeremy Miles: “Rwy’n gwybod bod ysgolion a cholegau wedi wynebu cyfnod anodd iawn ac mae pawb ar draws y gweithlu wedi gweithio’n eithriadol galed i gwrdd â heriau’r pandemig. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi ein hysgolion a'n colegau ymhellach i gadw’r lleoliadau mor ddiogel â phosibl o ran Covid.

“Er ein bod ni eisiau cefnogi’r sector i adfer o’r pandemig, mae’n rhaid i ni hefyd sicrhau ein bod yn parhau i gynllunio ar gyfer y dyfodol, a helpu pob lleoliad addysg ledled Cymru i gyflawni ein nodau ar y cyd o wneud Cymru’n genedl sero net.

“Bydd y cyllid a gyhoeddwyd heddiw yn ein helpu i sicrhau cynaliadwyedd ar draws y sector - boed yn gynaliadwyedd amgylcheddol a gyflawnir drwy ddatgarboneiddio, neu gynaliadwyedd o ran darpariaeth.”