Cryfhau mesurau Covid Cymru ond dim cyfyngiadau newydd

NS4C 28/10/2021

Bydd Cymru yn parhau ar Lefel Rhybudd Sero am dair wythnos arall, medd Llywodraeth Cymru.

Ond fe fydd rhai mesurau yn cael eu cryfhau er mwyn ceisio mynd i'r afael â'r nifer uchel o achosion o Covid-19.

Ar hyn o bryd, Cymru sydd â'r gyfradd uchaf o achosion o bob un o wledydd y Deyrnas Unedig.

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn rhybuddio y gallai'r lefel rhybudd godi yn yr adolygiad nesaf os yw'r ffigyrau hefyd yn parhau i godi ymhen tair wythnos.

Er bod y gyfradd wedi dechrau gostwng yn ystod y dyddiau diwethaf, roedd y gyfradd o achosion rhwng 17 a 23 Hydref yn 671.3 achos i bob 100,000 o bobl.

Roedd y gyfradd ar ei huchaf ym Mlaenau Gwent (1,026.3) ac ar ei hisaf yn Ynys Môn (356.9).

Image
Newyddion S4C
Mae disgwyl i'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, gyhoeddi y bydd rhai o fesurau Covid Cymru yn cael eu cryfhau.

Mewn cynhadledd ddydd Gwener, mae disgwyl i'r Prif Weinidog gyhoeddi y bydd y cynllun pasys Covid yn cael ei ymestyn i fwy o leoliadau.

Bydd angen defnyddio pasys mewn theatrau, sinemâu a neuaddau cyngerdd o 15 Tachwedd.

Maen nhw eisoes yn orfodol mewn clybiau nos a digwyddiadau torfol mawr gan gynnwys nifer o gemau chwaraeon.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn awyddus i bwysleisio y dylai pobl weithio o adref pan yn bosib a gwisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau cyhoeddus dan do.

'Cymryd camau nawr'

Dywedodd y Prif Weinidog fod nifer yr achosion o Covid-19 wedi "codi'n sydyn i’r cyfraddau uchaf i ni eu gweld ers i'r pandemig ddechrau".

Mae Mr Drakeford yn pwysleisio fod y pandemig "ymhell o fod ar ben".

Dywedodd: "Mae angen i ni gymryd camau nawr i gryfhau'r mesurau sydd yn eu lle ar lefel rhybudd sero er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu hyd yn oed ymhellach, a gweld mwy o bobl yn mynd yn ddifrifol wael.

“Gobeithio y bydd y camau hyn yn helpu i atal y llanw o ran yr amrywiolyn delta. Does dim un ohonom ni am weld y cyfyngiadau yn dychwelyd, ond os bydd y cyfraddau yn parhau i godi, ni fydd gan fy Nghabinet ddewis ond ystyried codi'r lefel rhybudd yn yr adolygiad nesaf."

Beth arall fydd yn cael ei gryfhau?

Fe fydd newidiadau i'r cyngor ar hunan-ynysu yn cael eu cyflwyno.

Os bydd unrhyw un yn eu haelwyd yn profi'n bositif am Covid-19, neu os bydd ganddynt symptomau, fe fydd angen i oedolion sydd heb eu brechu'n llawn a phlant rhwng pump a 17 oed hunan-ynysu tan eu bod wedi derbyn canlyniad PCR negyddol .

Mae'r cyngor presennol yn nodi nad oes angen i bobl sydd wedi eu brechu'n llawn hunan-ynysu os ydynt yn dod i gyswllt â Covid-19, ond mae angen iddynt gael prawf PCR negyddol ar yr ail a'r wythfed diwrnod ar ôl dod i gyswllt â'r feirws.

Fe fydd angen i'r sawl sydd heb eu brechu barhau i hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl dod i gyswllt gydag unrhyw un sydd wedi profi'n bositif.

Mae'r llywodraeth hefyd wedi dweud y bydd mwy o gefnogaeth ar gael i benaethiaid gyflwyno mesurau yn eu hysgolion os mae achosion o'r feirws yn uchel yn lleol.

Maen nhw hefyd yn annog staff a disgyblion ysgolion uwchradd i gymryd dau brawf llif unffordd yr wythnos.

Bydd cynhadledd Llywodraeth Cymru yn dechrau am 12:15 ddydd Gwener a bydd modd dilyn y cyfan ar wasanaeth Newyddion S4C.